broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odlukan o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju i provođenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Javni oglas za izdavanje u zakup višak nezdravstvenog prostora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Konkurs za specijalizaciju - infektologija i oftamologija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - LOT 2, 3 i 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sprazuma

OGLAS Za javnu licitaciju motornih vozila u vlasništvu JU KB“Dr.Safet Mujić“Mostar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Dezinfekcionih sredstava za Lot 1 i Lot 2

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavki za 2021. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavki za 2021. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača osiguranja zaposlenika

Javni poziv za dostavljanje ponude za Advokatske usluge

Odluka o izboru naboljeg ponuđača medicinske opreme - Elektromotorna jedinica

Odluka o izboru naboljeg ponuđača medicinske opreme za LOT 1

Konkurs za dodjelu stipendija studentima medicinskog fakulteta sa područja HNK-a za akademsku 2020/2021 godinu

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Medicinske opreme za LOT1, LOT2 i LOT4"

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odlukao izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru naboljeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najboljeg ponuđača- nabavka i ugradnja rezervnih dijelova u svrhu održavanja uredjaja za biohemiju proizvođača Olympus Beckman Coulter

Odluka o izboru najboljeg ponuđača medicinske opreme - strečeri

Odluka o izboru najboljeg ponuđača medicinske opreme - Autoklav

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge verifikacije medicinske opreme

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge održavanja IT opreme –održavanje RGB rješenja i pripadajuće infrastrukture

ODLUKU o pokretanju i provođenju postupka javne nabavke

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača plina za zagrijavanje prostorija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge održavanja službenih vozila

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 30

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 148

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 142

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 135

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 130

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 120

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 118

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 115

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 109

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 97

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 92

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 76

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 75

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 71

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 70

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 67

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 59

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 49

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 39

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 35

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 33

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 32

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 29

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 18

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 17

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 15

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošni materijal apoteke LOT 55

Informacija o pregovarčkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Informacija o pregovarčkom postupku bez objavljivanja obavještenja

ODLUKU o pokretanju i provođenju postupka javne nabavke

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge servisiranja i preventivnog mjesečnog održavanja opreme klimatizacije u prostoru magnetne rezonance

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga prekoračenja po tekućem računu

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Informacija o pregovarčkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sterilni zavarivač krvnih linija

Odluka o poništenju postupka javne nabavke- Nabavka potrošnog materijala magacina-LOT1, LOT7

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača-So za uređaj dejonizacija vode

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača-Tabletirana so

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača-Materijal za bolničku kuhinju

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača-Vodomaterijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača-Stolarski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača-Potrošni materijal tehničke sužbe

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača-Potrošni materijal za sterilizaciju

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača-Ostali potrošni materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača-Molerski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača-Građevinski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača- Elektro materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača-Sterilni zavarivač krvnih linija

Odluka o poništenju postupka javne nabavke reagensa - LOT 1,LOT 9,LOT 14,LOT 29 i LOT 30

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 32

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 28

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 26

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 25

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 21

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 12

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 11

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 10

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača reagensa- LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - Usluga osiguranja imovine

Odluka o izboru naboljeg ponuđača medicinskih plinova

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija - LOT 4 i 5

Odluka o izboru naboljeg ponuđača hemikalija- LOT 1,2 i 6

Odluka o poništenju tenderske dokumentacije - LOT 4 Hemikalije za Bol.apoteku

Pregovarački postupak - Usluga instaliranja i odravanje aplikacije za administrativno-finansijsko poslovanje

Odluka o izboru naboljeg ponuđača antidekubitalnih madraca sa pumpom i pasivnih antidekubitalnih madraca od pjene

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ” Nabavka i zamjena UPS baterija"

Odluka o izboru najboljeg ponuđača kompjutera i mrezne opreme

Odluka o izboru naboljeg ponuđača u postupku nabavke i zamjene UPS baterija u objektima laboratorije, zgrade ginekologije i pedijatrije, te odjelu kardiološke intenzivne njege

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija - LOT 3

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija - LOT 2

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija - LOT 1,LOT 8 i LOT 9

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompjutera i mrezne opreme(Ponovljeni postupak)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompjutera i mrezne opreme –Lot 2

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

Odluka o izboru najboljeg ponuđača IT potrošnog materijala

Odluka o izboru najboljeg ponuđača kompjutera i mrezne opreme –Lot 2”(ponovljeni postupak)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka motornog goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge kolektivno osiguranje zaposlenika

Odluka o izboru najboljeg ponuđača kompjutera i mrežne opreme - LOT 1

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompjutera i mrežne opreme LOT 2

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 52

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 69

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 68

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 44

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 72

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 27

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 3

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 50

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 24

Javni oglas za popunu upražnjenih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Javni oglas za popunu upražnjenih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Javni oglas za popunu upražnjenih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Javni oglas za popunu upražnjenih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Javni oglas za popunu upražnjenih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 77

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 138

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 124

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 129

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 127

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 9

Odluka o poništenju postupka javne nabavke potrošnog materijala apoteke LOT 93 i LOT118

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 130

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 136

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 134

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 131

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 48

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 126

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 70

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 99

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 120

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 98

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 54

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 51

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 63

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 26

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 5

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 41

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 31

Javni oglas za popunu upražnjenih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Javni oglas za popunu upražnjenih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Odluka o izboru najboljeg ponuđača usluge verifikacije opreme

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala za MFK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka mesa

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - ODRŽAVANJE LIFTOVA

Odluka o izboru najboljeg ponuđača iznajmljivanje kopir aparata

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA -javna nabavka roba -Aspiraciona pumpa

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 90

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 89

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 82

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 80

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 76

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 75

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 74

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 71

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 67

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 64

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 62

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 61

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 60

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 59

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 55

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 49

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 45

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 42

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 39

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 35

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 34

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 33

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 32

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 30

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 29

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 10 i 23

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 1 i LOT 22

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 17

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 15

Odluka o izboru najboljeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 12

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - potrošnog materijala magacina

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - - usluge servisiranja i preventivnog mjesečnog održavanja opreme klimatizacije u prostoru magnetne rezonance

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - KANCELARIJSKI MATERIJAL

Informacija o pregovarčkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - popravka RTG aparata "GE Discovery XR650 zamjena collimatora marke Simens"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - popravka lifta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge održavanja vozila

Javni oglas za popunu upražnjenih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Javni oglas za popunu upražnjenih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - potrosni materijal apoteke - LOT21, 58, 73, 83, 91, 92, 95, 102, 103, 105, 107, 111, 116, 123, 133, 141

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal apoteke -LOT 10

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal apoteke -LOT 66

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal apoteke -LOT 10, 23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal apoteke -LOT 1, 22

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal apoteke -LOT6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal apoteke -LOT 144, 145, 146

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal apoteke -LOT 65, 84, 117

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal apoteke -LOT 19, LOT 46

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal apoteke -LOT 16, 132, 137, 139, 140

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal apoteke -LOT 11,13, 14, 25, 28, 36, 47, 56, 79, 81, 104, 108, 112, 113, 114, 121, 122, 125, 128

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal apoteke -LOT 8, 20,37, 38, 40, 53, 78, 143

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal apoteke -LOT 7, LOT94

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge osiguranja

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno radno vrijeme

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke reagensa - lot14

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi - LOT 27

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi - LOT 23

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi - LOT 20

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi - LOT 25

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi - LOT22

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi - LOT7

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi - LOT24

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi - LOT 21

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka medicinskih obrazaca

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - medicinskih plinova

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka voća i povrća

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - LOT9 i LOT29

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT 18

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka plina za zagrijevanje prostorija

Informacija o pregovarčkom postupku bez objavljivanja obavještenja

RJEŠENJE u postupku javne nabavke usluge „Revizija finansijskih izvještaja za 2018 godinu Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar“

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambene namirnice za kuhinju

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT 1-sitan inventar magacin

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Naabavka pekarskih proizvoda

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Laboratorijski destilacioni aparat

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - IT potrošnog materijala

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - hemikalija LOT3

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - lijekova LOT 6

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka motornog goriva

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Proširenje platforme LISA za funkcije Mikrobiologije i potrebe službe za mikrobiologiju i WizardAIR sistema za naručivanje laboratorijskih testova od strane doktora“ za potrebe KB Mostar

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluga održavanja medicinske opreme General Elektric“ za potrebe KB “Dr Safet Mujić” Mostar

ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - Meso

ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - lijekova LOT 3

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - lijekova LOT 1,7,8,9,11,12,14 i 17

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - lijekova LOT 19

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - lijekova LOT 16

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - lijekova LOT 15

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - lijekova LOT4

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - lijekova LOT18

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - lijekova LOT2

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka laboratorijske centrifuge

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka usluge kolektivno osiguranje zaposlenika

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka usluge kolektivno osiguranje zaposlenika

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača medicinske opreme LOT2 EKG aparat

Usluga održavanja IT opreme softver-održavanje RGB rješenja i pripadajuće infrastrukture“ za potrebe KB-a Mostar

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača medicinske opreme LOT1

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT 96

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT77

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT 81

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT 10

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT 43

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT 55

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT 6

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT 99

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT 31

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 5

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke - LOT 86

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 27

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača potrošnog materijala apoteke LOT 50

Informacija o pregovarčkom postupku bez objavljivanja obavještenja

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sparkaase banka

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka medicinskih obrazaca

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača kancelarijskog i ostalog materijala

ODLUKU o odobrenju i provođenju postupka nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba i usluga odobrenih Planom nabavke za 2018. godinu za JU Kantonalna bolnica „ Dr. Safet Mujić „ Mostar

Plan nabavki za 2018. godinu. J.U.Kantonalna bolnica “Dr Safet Mujić“

ODLUKU o usvajanju Plana nabavki Javne ustanove Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“Mostar za 2018 godinu

JAVNI OGLAS za izdavanje u zakup dijela prostora za postavljanje bankomata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Revizije finansijskih izvještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka plina za zagrijavanje prostorija

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - lot1, lot 16,lot 21,lot 41,lot 58,lot 66,lot 73,lot 83,lot 91, lot 92,lot 102, lot 103,lot 104,lot 106,lot 111 i lot 114

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT34, LOT54

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT19, LOT46, LOT95

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT11, LOT13, LOT25, LOT28, LOT47, LOT56, LOT60, LOT67, LOT75, LOT79, LOT97, LOT108, LOT113

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT8, LOT20, LOT37, LOT40, LOT53, LOT78, LOT93

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT7, LOT94

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT3, LOT4, LOT9, LOT44, LOT52, LOT63, LOT68, LOT69, LOT72, LOT85, LOT87, LOT88

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kancelarijski i ostali materijal

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - LOT1, 8, 17, 30

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge osiguranja

Informacija o pregovarčkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Ugovor za javnu nabavku medicinke opreme-SAGITALNA PILA I MODULARNI MOTOR SA NASTAVKOM ZA FREZANJE I LAVAŽU KOSTI

Ugovor o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka prehrambenih namirnica za bolničku kuhinju (Zaleđeno povrće - LOT7)

Ugovor o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka prehrambenih namirnica za bolničku kuhinju (Šećer i slatki program - LOT6)

Ugovor o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka prehrambenih namirnica za bolničku kuhinju (Brašno, proizvodi od brašna, riža - LOT5)

Ugovor o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka prehrambenih namirnica za bolničku kuhinju (Proizvodi od mesa - LOT4)

Ugovor o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka prehrambenih namirnica za bolničku kuhinju (Mliječni proizvodi - LOT3)

Ugovor o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka prehrambenih namirnica za bolničku kuhinju (Dodaci jelima - LOT2)

Ugovor o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka prehrambenih namirnica za bolničku kuhinju (Topli i hladni napitci - LOT1)

ugovor za javnu nabavku medicinske opreme - LOT 1, LOT2, LOT3

Ugovor o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka prehrambenih namirnica za bolničku kuhinju (LOT1)

Ugovor o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka sredstava za higijenu

Ugovor za javnu nabavku robe –dezinfekcionih sredstava (LOT13)

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT15)

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT14)

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT12)

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT11)

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT10)

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT9)

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT8)

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT7)

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT6)

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT5)

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT4)

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT2)

Ugovor za javnu nabavku robe-dezinfekciona sredstva(LOT1)

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača-IT potrošnog materijala

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,17

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Rezervni dijelovi i potrošni materijal za elektrohirurške platforme i hirurške bušilice proizvođača Aesculap ili ekvivalent

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka motornog goriva

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 2- CTG aparat

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača-revizija finansijskog poslovanja

ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-Nabavka klima

Odluka o rezultatu postupka pretkvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci I-FAZA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Informacija o pregovarčkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Informacija o pregovarčkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Odluka o usvajanju plana nabavki javne ustanove Kantonalne bolnice "Dr. Safet Mujić" Mostar za 2017 godinu

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT16 sitan inventar)

Obavijest o nastavku postupka javne nabavke reagensa Lot 10

Odluka o poništenju postupka javne nabavke -LOT6, LOT13, LOT18, LOT22

Odluka o poništenju postupka javne nabavke reagensa - LOT11

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT26 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT25 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT24 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT23 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT21 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT20 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT19 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT17 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT16 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT15 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT14 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT12 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT11 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT10 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT9 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT8 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT7 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT5 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT4 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT3 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT2 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT1 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT10 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT8 potrošni materijal apoteke)

Informacija o pregovarčkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT49 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT31 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT82 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT81 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT78 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT77 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT76 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT75 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT71 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT67 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT65 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT64 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT62 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT61 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT60 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT59 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT58 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT56 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT55 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT54 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT53 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT51 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT47 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT46 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT45 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT42 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT41 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT48 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT40 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT39 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT36 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT35 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT34 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT33 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT32 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT30 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT29 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT28 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT27 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT25 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT23 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT22 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT20 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT19 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT18 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT17 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT16 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT15 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT14 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT13 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT12 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT11 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT10 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT7 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT 5 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT 2 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT84 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT89 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT11 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT7 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - (LOT2 potrošni materijal apoteke)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin (LOT11 materijal za bolničku kuhinju)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin (LOT10 vodomaterijal)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin (LOT9 stolarski materijal)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin (LOT8 materijal za tehničku službu)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin (LOT7 potrošni materijal za vešeraj)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin (LOT6 posteljina, uniforme, komprese, peškiri)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin (LOT5 ostali potrošni materijal)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin (LOT3 molerski materijal)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin (LOT3 građevinski materijal)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin (LOT2 elektromaterijal)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin (LOT1 bravarski materijal)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sredstva za higijenu

Оdluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka hljeba

Оdluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka hljeba

Javni oglas za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora (drugi put)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sredstva za dejonizaciju vode

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - reagensi (LOT 1, 24 i 26)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 25)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 23)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 22)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 21)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 20)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 19)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 18)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 17)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 16)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 15)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 14)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 13)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 12)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 9)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 8)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 7)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 6)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 5)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 4)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 3)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi (LOT 2)

Odluku o poništenju postupka javne nabavke - potrošni materijal apoteke lot 37 i lot 38

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sredstva za higijenu

Javni oglas za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - dezinfekciona sredstva (LOT 8)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 16)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 15)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 14)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 13)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 12)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT11)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 10)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 9)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 7)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 6)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 5)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 4)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 3)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 2)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dezinfekciona sredstva (LOT 11)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - nabavka hemikalija LOT8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka hemikalija LOT7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka hemikalija LOT6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka hemikalija LOT5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka hemikalija LOT4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka hemikalija LOT3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka hemikalija LOT2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka hemikalija LOT1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka lijekova

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - nabavka lijekova

Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana nabavki za 2016. godinu

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - klima uređaj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje i popravak klima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - materijal za čišćenje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambene namirnice

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - IT potrošni materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - popravka videobronhoskopa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kolektivno osiguranje zaposlenika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka mesa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - frižider za krvne vrećice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge prekoračenja po tekućem računu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal za bolničku apoteku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - potrošni materijal za bolničku apoteku

Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT: 1, 2, 3, 4 i 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sitni inventar LOT 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sitni inventar LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sitni inventar LOT 5

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - potrošni materijal (LOT 34)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - potrošni materijal (LOT 30)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - potrošni materijal (LOT 12)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - revizorske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - medicinski obrasci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rezervni dio MR

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens LOT6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens LOT4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens LOT3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - medicinski plinovi

Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana nabavki za 2015. godinu

Odluka o odobrenju i provođenju postupka nabavke rezervnog dijela za MR

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - automatski stolni autoklav

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje imovine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bolnička apoteka 2 (LOT 17 - hemostatici)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bolnička apoteka 2 (LOT 16 - stapleri)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bolnička apoteka 2 (LOT 13 - hirurgija oka)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bolnička apoteka 2 (LOT 10 - drenaže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bolnička apoteka 2 (LOT 9 - torakalni tubusi)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bolnička apoteka 2 (LOT 8 - folije)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bolnička apoteka 2 (LOT 7 - šprice za MR)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bolnička apoteka 2 (LOT 5 - tamponada)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bolnička apoteka 2 (LOT 1 - filmovi)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT8)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT7)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT7)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT6)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ortopedija LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ortopedija LOT3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prekrivači za OP salu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT1

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - magacin LOT 1, 3, 5 i 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin LOT 10

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin LOT 9

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin LOT 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - magacin LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT10

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT9

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - apoteka LOT2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dejonizacija vode

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - infektivni otpad

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT24)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT21)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT20)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT19)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT13)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT12)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT10)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT5)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT4)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagens (LOT3)

Page 1 of 2