broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-Nabavka klima

Broj: 01-1 2125/17-01

Datum: 25. 05. 2017 godine

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka  a , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama  u

postupku javne nabavke klima uređaja sa ugradnjom   za potrebe KB “Dr Safet Mujić” Mostar i na osnovu Plana o javnim nabavkama KB “ Dr. Safet Mujić “ Mostar za 2017 godinu, direktor KB donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda  Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-2125/17 od

24.05.2017  godine i ugovor za javnu nabavku  klima uređaja sa ugradnjom   za potrebe KB “Dr Safet Mujić”Mostar , dodjeljuje se ponuđaču  “ Zlatna Palma ” d.o.o  Mostar , ponuda broj: 10/2017 , od 19.05..2017  godine,koji je ponudio  14.380, 00КМ bez uključenog PDV-a  kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “ Zlatna Palma ” d.o.o  Mostar , po proteku roka od 10  dana,računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba  , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

         Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:     15 /17  оd 27.02.2017 godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog  postupka  za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а do  15.000,00 КМ.

Оbavijest o nabavki broj: 40-7-1-14-3-23/17 poslata je na objavu dana  10.05.2017 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  10.05.2017 godine.

 

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01-1-2125/17 od  18.05.2017  godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 22.05.2017  godine zapisnik sa otvaranja ponude  broj: 01-01-2125/17  od 22.05.2017  godine, zapisnik o ocjeni ponuda 01-01-2125/17 od 24.05.2017    u postupku javne nabavke klima uređaja sa ugradnjom  za potrebe   KB “Dr Safet Mujić” Mostar

U postupku pо zapisniku sa otvaranja ponuda је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponude i оcjenu prispjele  ponude, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da su    pristigle 4   ponude.

- da je  blagovremeno zaprimljeno  4 ponude.

- da je  neblagovremeno zaprimljene 0  ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđačj najbolje ocijenjen zbog:

 

 

KRITERIJ -  Najniže cijene, kako slijedi:

 

 

 

 

Naziv / ime ponuđača

 

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

 

1.

“ Zlatna Palma ” doo Mostar

       14.380,00 КМ

 

 

 

Iz navedenog razloga , primjenom Člana 64, stav (1) tačka a Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv оve odluke može се izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.