broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64. stav (1) tačka  a , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama  u postupku javne nabavke 2 Nova motorna vozila putem finansijskog leasinga  za potrebe KB “Dr Safet Mujić” Mostar i na osnovu Plana o javnim nabavkama KB “ Dr. Safet Mujić “ Mostar za 2017 godinu, direktor KB donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda  Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-2166/16 od 01.06.2017  godine i ugovor za javnu nabavku  2 motorna vozila putem finansijskog leasinga   za potrebe KB “Dr Safet Mujić”Mostar  , dodjeljuje se ponuđaču  “ Marketauto ” doo Laktaši  , ponuda broj: 3212205-2017, od 22.05.2017 godine,koji je ponudio  100.661,63 КМ bez uključenog PDV-a  za LOT 1 I LOT 2  kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavki dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “ Marketauto ” d.o.o  Laktaši , po proteku roka od 10  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba  , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


Оbrazloženje


Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  24 /17  оd  27 .02.2017 godine. Јavna nabavka је provedena putem otvorenog postupka  za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а do  100.000,00 КМ. Оbavijest o nabavki broj: 40-1-1-15-3-24/17 poslata je na objavu dana  11.05.2017 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  11.05.2017 godine.
Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01-1-2166/17 od  12.05.2017 godine. Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 01.06.2017  godine zapisnik sa otvaranja ponude  broj: 01-01-2166/17  od 31.05.2017  godine, zapisnik o ocjeni ponuda 01-01-2166/17   u postupku javne nabavke 2 nova  motorna  vozila putem finansijskog leasing   za potrebe   KB “Dr Safet Mujić” Mostar  U postupku pо zapisniku sa otvaranja ponuda је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponude i оcjenu prispjele  ponude, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

  • da je   pristigla 1  ponuda.
  • da je  blagovremeno zaprimljena  1 ponuda.
  • da je  neblagovremeno zaprimljene 0  ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđačj najbolje ocijenjen zbog:

KRITERIJ -  ekonomski najpovoljnija ponuda , kako slijedi:

Cijena 80 % , rok isporuke 20%

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
“Marketauto” doo Laktaši LOT 1 73.156,13КМ
LOT 2 27.505,50 KM

Iz navedenog razloga , ponuđač “Marketauto” d.o.o Laktaši  kao jedini ponuđač je osvojio maksimalni broj bodova ,100( bodova) te predlažemo da se ugovor o isporuci 2 nova motorna vozila zaključi sa istim. Napominjemo da je  kao leasing kuća u ovome postupku firmu “Marketauto” pratio “S leasing” (Sparkasse leasing d.o.o.) po ugovoru o zajedničkom nastupu ili  kao grupa ponuđača te da će se u postupku ugovaranja ,ugovor  zaključivati i sa Sparkasse leasingom, Marketautom i Kantonalnom bolnicom “ Dr.Safet Mujić” Mostar

UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv оve odluke može се izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.