broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT3

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.02/17 od 27.02.2017.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2232/17-04 od 09.06.2017.godine,u postupku javne nabavke robe –medicinska oprema ( Lot 3- Nabavka aparata za brzu detekciju bakterija i gljivica u kliznim hemokulturama krvi ), direktor donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Ugovor za nabavku robe u konkurentskom postupku nabavke, ”Nabavka medicinske opreme (LOT 3- Nabavka aparata za brzu detekciju bakterija i gljivica u kliznim hemokulturama krvi)”  u vrijednosti od  22.850,00 KM bez uključenog PDV-a, dodjeljuje se ponuđaču “Medichem” d.o.o Sarajevo  koji je dostavio prihvatljivu ponudu.


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  “Medichem” d.o.o Sarajevo, po proteku roka od 10  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba  , istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


Оbrazloženje


Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 02/17 od 27.02.2017. godine. Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  iznosi 23.000,00 KM. Оbavijest o nabavci broj: 40-7-1-16-3-26/17 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 16.05.2017. godine. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-01-2232/17-1 od  22.05.2017.godine.Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu pristiglih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da je  pristigla 1 ponuda.
  • da je blagovremeno zaprimljena  1 ponuda  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
“Medichem” d.o.o.Sarajevo 22.850,00 KM
  • da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje,pregled i evaluaciju zaprimljenih ponuda i utvrdila da ponuđači zadovoljavaju kvalifikacijske uslove određene tenderskom dokumentacijom,te su prema kriteriju najniža cijena rangirani kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
“Medichem “d.o.o. Sarajevo 22.850,00 KM

Ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije koja je pravilno postupila i izbor ponuđača izvršila u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač “Medichem” d.o.o Sarajevo dostavio prihvatljivu ponudu ,te mu se u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije  i dodjeljuje ugovor. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.


UPUTSTVO O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu  ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.