broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT1

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 02/17 od 27.02.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1671/17-3 od  09.05.2017. godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka mesa, direktor donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Ugovor za nabavku robe u konkurentskom postupku nabavke, ”Nabavka mesa  u vrijednosti od  23.459,00KM  bez uključenog PDV-a  dodjeljuje se ponuđaču  MESNICA “EDA” Mostar  koji je dostavio prihvatljivu ponudu.


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  Mesnica “EDA” Mostar, po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada su  ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba  , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


Оbrazloženje


Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 2/17 od 27.02.2017. godine. Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez  PDV-а  je 25.000,00 КМ. Оbavijest o nabavci broj: 40-7-1-11-3-17/17 objavljena je dana  12.04.2017. godine. Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

  • TR”FARUK” MOSTAR
  • “VOLODER”D.O.O MOSTAR
  • “SUŠA COMERC” VISOKO

Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki dana 12.04.2016. godine zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen i ostalim zainteresovanim ponuđačima.
Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-1671/17-1 od  24.04.2017.  godine. Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da  su blagovremeno zaprimljene  3 ponude  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
SUŠA COMMERCE d.o.o. Visko 16.995,00 KM
TR FARUK Mostar 27.830,00 KM
MESNICA “EDA” 23.459,00 KM
  • da je neblagovremeno zaprimljeno  0  ponuda.

Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje, pregled i evaluaciju zaprimljenih ponuda i utvrdila da svi ponuđači ne zadovoljavaju kvalifikacijske uslove određene tenderskom dokumentacijom.Ponuđač SUŠA COMMERCE d.o.o Visoko  nije dostavio dokumentaciju traženu tenderskom dokumetacijom tj dokaz tehničke i profesionalne sposbnosti.Imenovani ponuđač propustio je dostaviti certifikat kojim se potvrđuje da je roba-meso zasnovana na odgovarajućem evropskom standardu ili odobrenje veterinarske inspekcije da je meso ispravno za upotrebu.Zbog svega navedenoh ponuda ponuđača se odbija. Preostala dva ponuđača koja ispunjavaju kvalisfikacijske uslove,prema kriteriju najniža cijena rangirani kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
TR FARUK Mostar 27.830,00 KM
MESNICA “EDA” 23.459,00 KM

Ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije koja je pravilno postupila i izbor ponuđača izvršila u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač Mesnica “Eda” Mostar   dostavio prihvatljivu ponudu ,te mu se u skladu sa kriterijima najniža cijena i dodjeljuje ugovor. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.


UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:


Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.