broj: +387 (0)36 503 100

Ugovor za javnu nabavku robe-hemikalija (LOT4)

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/17 od 27.02.2017 godine, te zapisnika Komisije br:01-1-3518/17-02 od 14.09.2017 godine,   postupajući po žalbi ponuđača “Krajinagroup” d.o.o Banja Luka u postupku javne nabavke roba- nabavka hemikalija (Lot 4) ugovorni organ donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Ugovor za javnu nabavku robe –hemikalija ( Lot 4), dodjeljuje se ponuđaču “Krajinagroup” d.o.o.” Banja Luka, kao najbolje ocijenjenom  ponuđaču, koji je za nabavku gore navedene robe ponudio cijenu  u  iznosu od 29.678,00 KM bez PDV-a.


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “Krajinagroup”d.o.o.”Banja Luka, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


O B R A Z L O Ž E NJ E


Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  03/17 od 27.02.2017 godine. Јavna nabavka је provedena putem  Otvorenog postupka za dostavu ponuda sa objavom na portalu javnih nabavki. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 75.000,00КМ. Оbavijest o nabavci broj: br.40-1-1-30-3-41/17 od poslana je na objavu dana  09.08.2017 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  09.08.2017 godine. Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki dana 09.08.2017 god., ponuđači su preuzeli tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-3518/17 od  14.08.2017  godine. Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da su   pristigle 4  ponude.
  • da su  blagovremeno zaprimljene  4  ponude  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
„Krajinagroup“ d.o.o Banja Luka 29.678,00KM
„Eurolab“d.o.o Bijeljina 30.492,00KM
„Biognost BH“d.o.o Sarajevo 14.300,00KM
„Banjalukafarm-plus“d.o.o Banja Luka 27.830,00KM
  • da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

Komisija je utvrdila zapisnikom da  ponuđači”Eurolab”d.o.o Bijeljina  i”Banjalukafarm-plus”d.o.o Banja Luka nisu postupili u skladu sa tačkom 14.tenderske dokumentacije odnosno nisu dostavili uzorak, te s obzirom  na navedeno, rješavajući po žalbi „Krajinagroup“d.o.o Banja Luka, komisija je provjerila žalbene navode i utvrdila da su osnovani, te u skladu sa čl. 64, stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.