broj: +387 (0)36 503 100

Ugovor za javnu nabavku medicinke opreme-SAGITALNA PILA I MODULARNI MOTOR SA NASTAVKOM ZA FREZANJE I LAVAŽU KOSTI

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, člana 39.  Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.15/17   od   27.02.2017   godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4977/17-01  od  24.11.2017  godine, u postupku javne nabavke usluga medicinske opreme , direktor donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-4977/17-01   od  24.11.2017  godine i ugovor za javnu nabavku medicinske opreme - SAGITALNA PILA  I MODULARNI MOTOR SA NASTAVKOM ZA FREZANJE I LAVAŽU KOSTI, dodjeljuje se ponuđaču „ INEL MED „ d.o.o Mostar , kao jedinom ponuđaču, koji je dobio najviši broj bodova i  ponudio cijenu cijena   29.973,50  KM bez PDV   +  17 %    UKUPNO  :  35.068,99 KM – a , rok plaćanja 60 dana i garancija 24mjeseca


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “INEL MED ” d.o.o  , po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje ekonomsko-finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je  učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja.


Оbrazloženje


Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 15/17 od 27.02.2017. godine. Јavna nabavka је provedena putem  KONKURENTSKOG postupka sa objavom na portalu javnih nabavki. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 30.000,00 KM. Оbavijest o nabavci broj: 40-7-1-41-3-57-/17 poslana je na objavu dana 10.11.2017 godine, sа objavom na Portalu javnih nabavki. Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki, na  zahtjev  ponuđača dostavljena im je tenderska dokumentacija. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-4977/17 od 15.11.2017 godine. Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjele  ponude, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da je   pristigla 1  ponuda.
  • da su  blagovremeno zaprimljena  1  ponuda  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
„INEL MED“ d.o.o Mostar 29.973,50 KM bez PDV
  • da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač” INEL MED ” d.o.o Mostar  dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.


UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:


Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 10  (deset ) dana оd dana prijema ove odluke.