broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o poništenju javne nabavke

Na osnovu člana 70.st.1.,2. 4.,člana 64.st.1.tač.b.Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službene novine broj 39/14) i čl.39.Pravilnika o javnim nabavkama direktor JU Kantonalna bolnica“Dr.Safet Mujić“ Mostar ,na preporuku komisije za javnu nabavku, donosi


ODLUKU o poništenju postupka javne nabavke


Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke u predmetu Nabavke usluge revizije finansijskog poslovanja Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“Mostar,broj obavještenja 40-7-2-42-3-58/17,evidencijski broj nabavke 01-1-4978/17 u konkurentskom postupku javne nabavke iz razloga nepostojanja objektivnog kriterija za izbor najpovoljnije ponude.


Član 2.
Ova Odluka će biti objavljena na internet stranice JU KB “Dr.Safet Mujić“Mostar istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim  nabavkama.


Član 3.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja I dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


Obrazloženje


Postupak  javne  nabavke  pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka  javne nabavke broj 29/17 od 27.02.2017.godine.Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 8.000,00 КМ. Оbavijesti o nabavci broj: 40-7-2-42-3-58/17 objavljena je dana  13.11.2017. godine na Portalu javnih nabavki. Tenderska dokumentacija je dostavljena svim ponuđačima koji su je zatražili. Komisija za javnu nabavku je blagovremeno I pravilno izvršila оtvaranje,pregled I evaluaciju prispjelih ponuda,te zapisnički konstatovala da je do krajnjeg roka za prijem ponuda 30.11.2017.godine blagovremeno zaprimljeno 4 ponude i to ponuđača kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
RESPEKT d.o.o. Tuzla 8.000,00 KM
RECOM d.o.o. Mostar 8.000,00 KM
REVIZIJA AUDITING d.o.o. Mostar 8.000,00 KM
GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka 8.000,00 KM

Ocijenjeno je da sve  četiri  ponude zadovoljavaju  eliminatorne kriterije određene tenderskom dokumentacijom.
Obzirom da je u konkretnom postupku nabavke kriterij za dodjelu ugovora “naj niža cijena” i da su svi ponuđači koji ispunjavaju kvalifikacijske uslove dostavili  istu najnižu cijenu za predmet nabavke, poštujući princi pjednakog tretmana ponuđača nemamo objektivnog kriterija za izbor najpovoljnije ponude ,te  se poništava premetni postupak nabavke. Zbog gore navedenog, odlučeno je kao u izreci odluke.


Pouka o pravnom lijeku:


Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke protiv оve odluke može izjaviti žalbu ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.