broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - lot1, lot 16,lot 21,lot 41,lot 58,lot 66,lot 73,lot 83,lot 91, lot 92,lot 102, lot 103,lot 104,lot 106,lot 111 i lot 114

Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke potrošnog materijala apoteke lot1, lot 16,lot 21,lot 41,lot 58,lot 66,lot 73,lot 83,lot 91, lot 92,lot 102, lot 103,lot 104,lot 106,lot 111 i lot 114, direktor donosi


O D L U K U o poništenju postupka javne nabavke  „Nabavka potrošnog materijala apoteke
lot1, lot 16,lot 21,lot 41,lot 58,lot 66,lot 73,lot 83,lot 91, lot 92,lot 102, lot 103,lot 104,lot 106,lot 111 i lot 114"


Član 1.
U skladu sa članom 69 stav (2) tačka f) ZJN, poništava se postupak javne nabavke  potrošnog materijala apoteke lot1, lot 16,lot 21,lot 41,lot 58,lot 66,lot 73,lot 83,lot 91, lot 92,lot 102, lot 103,lot 104,lot 106,lot 111 i lot 114,  jer nije dostavljena nijedna ponuda u krajnje određenom roku.


Član 2.
Ova Odluka će se objaviti na internet stranici ugovornog organa.


Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.


O B R A Z LO Ž E NJ E


Postupak javne nabavke potrošnog materijala apoteke, pokrenut je putem otvorenog postupka sa objavom obavještenja na Portalu javnih nabavki br: 40-1-1-40-3-55/17 od 09.11.2017 godine. S obzirom da do krajnje određenog roka,nije dostavljena nijedna ponuda,  u skladu sa članom 69 stav(2) tačka a) Zakona  o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.


Pravni lijek:
-Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.