broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka plina za zagrijavanje prostorija

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 02/17 od 27.02.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4285-3/17 od 20.12.2017.  godine, u postupku javne nabavke roba- nabavka plina za zagrijavanje prostorija ugovorni organ donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Ugovor za nabavku robe u otvorenom postupku nabavke, ”Nabavka plina za zagrijavanje prostorija”  u vrijednosti od 115.000,00 KM bez uključenog PDV-a  dodjeljuje se ponuđaču BTG d.o.o. Tomislavgrad koji je dostavio prihvatljivu ponudu.


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču BTG d.o.o. Tomislavgrad,, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


Оbrazloženje


Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  02/17 od 27.02.2017. godine. Јavna nabavka је provedena putem otvorenog postupka za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 170.000,00 КМ. Оbavijest o nabavci broj: 40-1-1-33-3-47/17 uključujući i tendersku dokumentaciju objavljena je dana  02.10.2017. godine na portalu javnih nabavki. U postupku je planirano provođenje E-aukcije. Postupak javne nabavke  je bio prekinut na osnovu žalbe izjavljene na tendersku dokumentaciju od strane ponuđača Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo.Nakon što je Ured za razmatranje žalbi navedenu žalbu odbacio kao neurednu svojim Zaključkom broj JN-2-03-07-1-1116-8/17 od 31.10.2017.godine postupak je nastavljen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Javno otvaranje ponuda zakazano je za dan 23.11.2017.godine. Komisija za javnu nabavku imenovana  Odlukom direktora broj: 01-1-4285-1/17 od  29.09.2017  godine je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da su  blagovremeno pristigle 2 ponude i to ponuđača kako slijedi ,
  • i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
Hifa Petrol d.o.o.Sarajevo 128.000,00 KM
BTG d.o.o.Tomislavgrad 170.000,00 KM
  • da su  neblagovremeno zaprimljene 0  ponuda.

Nakon što su ocijenjene kvalifikacijske sposobnosti ponuđača shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije ugovorni organ je zakazao  e-aukciju za dan 18.12.2017.godine.Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.
Po okončanju e-aukcije utvrđena je rang lista ponuđača :

Rang Naziv ponuđača Konačna cijena
1 BTG d.o.o. Tomislavgrad 115.000,00 KM
2 Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo 118.872,00 KM

 

U provedenom postupku izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Nakon izvršene  e-aukcije  nesporno je da je izabrani ponuđač BTG  d.o.o.Tomislavgrad, dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju najniža cijena. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.


      UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:


Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana оd dana prijema ove odluke.