broj: +387 (0)36 503 100

ODLUKU o usvajanju Plana nabavki Javne ustanove Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“Mostar za 2018 godinu

Upravni odbor JU Kantonalna bolnica “ Dr. Safet Mujić” Mostar na osnovu člana 17.Zakona o javnim nabavkama( „Službeni glasnik BiH, broj 39/14) , člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama i člana 57.Poslovnika o radu Upravnog odbora,na 2 redovnoj sjednici održanoj dana  12.02. 2018.g. jednoglasno donosi 


ODLUKU o usvajanju Plana nabavki Javne ustanove Kantonalna bolnica  “Dr.Safet Mujić“Mostar za 2018 godinu


Član 1.
Upravni odbor jednoglasno usvaja Plan nabavke Javne ustanove Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar za poslovnu 2018 godinu u predloženom obliku.


Član 2.
Usvojeni Plan nabavke za 2018 godinu je sastavni dio ove odluke.


Član 3.
Usvojeni Plan nabavke obuhvaća nabavku roba i usluga , te sadrži podatke o predmetu nabavke, ekonomskom kodu na kome su planirana sredstva za nabavku, procijenjenoj vrijednosti  nabavke, vrsti postupka javne nabavke, planiranom početku i planiranom trajanju postupka, izvoru finansiranja i podjeli na lotove.
Plan je podložan promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabavke roba, usluga i  radova  koje u momentu planiranja nisu bile potrebne, a  koje su postale neophodne iz različitih  objektivnih i opravdanih razloga.


Član 4.
Plan nabavki ustanove  za 2018 godinu se objavljuje na internetskoj stranice ustanove  odmah ili najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja finansijskog plana ZZO HNK/Ž  i ustanove.
Sve izmjene i dopune plana biće jasno  označene u odnosu na osnovni plan i odmah će biti objavljene na internetskoj stanici ustanove.


Član 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet  stranici ustanove.