broj: +387 (0)36 503 100

ODLUKU o odobrenju i provođenju postupka nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba i usluga odobrenih Planom nabavke za 2018. godinu za JU Kantonalna bolnica „ Dr. Safet Mujić „ Mostar

Upravni odbor JU KB „Dr.Safet Mujić“ Mostar  na osnovu člana 18.Zakona o javnim nabavkama

( „Službeni glasnik BiH, broj 39/14) , člana 13. Pravilnika o javnim nabavkama ustanove , Odluke o usvajanju Plana nabavke ustanove za 2018 godinu broj: 03/18 od  12.02./18 i člana 57.Poslovnika o radu Upravnog odborana , na 2.redovnoj  sjednici   održanoj dana  12.02.2018. godine ,jednoglasno donosi

 

                                                          ODLUKU

 

o odobrenju i provođenju postupka nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba i usluga  odobrenih Planom nabavke za 2018. godinu  za  JU Kantonalna bolnica  „ Dr. Safet Mujić „ Mostar

 

Član 1.

Upravni odbor  potvrđuje da je jednoglasno usvojio Plan nabavke roba i usluga za 2018 godinu  za potrebe rada i poslovanja JU KB „ Dr. Safet Mujić „ Mostar .

 

Član 2.

   Upravni odbor ovom odlukom odobrava  provođenje postupka javne nabavke za svaku pojedinačno naznačenu robu  i uslugu  iz odobrenog P lana  kako slijedi:

    

R.br

Predmet nabavke

 

Ek. kod

Proc.vrij.

bez PDV

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zakljucenja ugovora

Izvor finansiranja

Podj.na

 lot

Da-Ne

 

Robe

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         

Nabavka goriva

 

512 301

23.000

Konkurentski postupak

7/2018

9/ 2018

Vlastita sredstva

NE

2.         

Nabavka sitnog inventara -apoteka

514 001

28.000

Konkurentski postupak

11/2018

12/ 2018

Vlastita sredstva

DA

3.         

Nabavka sitnog inventara -očno

514 001

15.000

Konkurentski postupak

3/ 2018

4/ 2018

Vlastita sredstva

Ne

4.         

Nabavka sitnog inventara - magacin

514 000

44.000

Konkurentski postupak

11/ 2018

12/ 2018

Vlastita sredstva

DA

5.         

Nabavka IT opreme hardver

022 111

42.000

Konkurentski postupak

9/ 2018

10/ 2018

Vlastita sredstva

NE

6.         

Nabavka namirnica  za kuhinju

 

511 000

60.000

Otvoreni postupak

9/ 2018

11/ 2018

Vlastita sredstva

DA

7.         

Nabavka mesa

511 000

25.000

Konkurentski postupak

5/ 2018

6/ 2018

Vlastita sredstva

NE

8.         

Nabavka hljeba

511 000

10.000

Konkurentski postupak

9/ 2018

10/ 2018

Vlastita sredstva

NE

9.         

Nabavka povrća

511 000

15.000

Konkurentski postupak

10/ 2018

11/ 2018

Vlastita sredstva

NE

10.      

Nabavka plina za zagrijavanje prostorija

512 104

172.000

Otvoreni postupak

10/2018

12/ 2018

Vlastita sredstva

NE

11.      

Nabavka kancelarijskog materijala i  tonera

511 300

22.000

Konkurentski postupak

11/ 2018

12/ 2018

Vlastita sredstva

NE

12.      

Nabavka medicinskih obrazaca

511301

20.000

Konkurentski postupak

11/ 2018

12/ 2018

Vlastita sredstva

NE

13.      

Nabavka P.M.magacina

511 900

85.000

Otvoreni postupak

9/  2018

11/ 2018

Vlastita sredstva

DA

14.      

Nabavka sredstava za higijenu

 

511 400

16.000

Konkurentski postupak

10/ 2018

11/ 2018

Vlastita sredstva

NE

15.      

Nabavka materij.za čišćenje

 

511 400

35.000

Konkurentski postupak

6/ 2018

8/ 2018

Vlastita sredstva

DA

16.      

Nabavka stalnih sredstava

023 630

400.000

Otvoreni /konkurentski/direktni postupak

U toku godine

U toku godine

Vlastita sredstva

 

17.      

Nabavka kisika

 

 

512 101

73.000

Otvoreni postupak

10/ 2018

12/ 2018

Vlastita sredstva

NE

18.      

Nabavka lijekova

 

 

 

511 006

1.030.000

Otvoreni postupak

7/ 2018

9/ 2018

Vlastita sredstva

DA

19.      

Nabavka P.M. za apoteku

 

511 063

1.200.000

Otvoreni postupak

10/ 2018

12/ 2018

Vlastita sredstva

DA

20.      

Nabavka  dezinfekcionih sredstava za op. Sale

511063

47.000

Konkurentski postupak

10/ 2018

11/ 2018

Vlastita sredstva

DA

21.      

Nabavka hemikalija

511 062

112.000

Otvoreni postupak

8/2018

10/ 2018

Vlastita sredstva

DA

22.      

Nabavka reagensa

511 064

1.030.000

Otvoreni postupak

10/ 2018

12/ 2018

Vlastita sredstva

DA

23.      

Nabavka P.M. –IT

 

559801

12.000

Konkurentski postupak

8/ 2018

9/ 2018

Vlastita sredstva

NE

 

UKUPNO ROBE

 

4.516.000

 

 

 

 

 

 

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

24.      

Usluge održavanja S.S

532 100

172.000

Otvoreni /konkurentski/direktni postupak

U toku godine

U toku godine

Vlastita sredstva

 

25.      

Usluge održavanja auta

 

532 200

13.000

Konkurentski postupak

3/ 2018

4/2018

Vlastita sredstva

NE

26.      

Usluge održavanja  IT opreme

532 400

 

 

 

202.000

Pregovarač

ki postupak

4/l 2018

11/ 2018

5/ 2018

12/ 2018

Vlastita sredstva

NE

27.      

Usluge revizije

550 300

8.500

Konkurentski postupak

10/2018

11/ 2018

Vlastita sredstva

NE

28.      

Usluge osiguranja imovine

 

552 000

10.000

Konkurentski postupak

11/ 2018

12/ 2018

Vlastita sredstva

NE

29.      

Usluge kolektivnog osiguranja  zaposlenika 

552 200

15.000

Konkurentski postupak

5/ 2018

6/ 2018

Vlastita sredstva

NE

30.      

Usluge održavanja klima

 

532 103

17.000

Konkurentski postupak

6/ 2018

7/ 2018

Vlastita sredstva

NE

31.      

Usluge održavanja građevina

532 000

17.000

Konkurentski postupak

4/ 2018

5/  2018

Vlastita sredstva

NE

32.      

Advokatske usluge

550 400

17.000

Aneks II

3/ 2018

4/ 2018

Vlastita sredstva

NE

33.      

Usluge prekoračenja na tekućem računu

561 001

50.000

Otvoreni postupak

2/ 2018

3/ 2018

Vlastita sredstva

NE

34.      

Usluge verifikacije opreme

532 100

17.000

Konkurentski postupak

3/ 2018

4/ 2018

Vlastita sredstva

NE

 

UKUPNO USLUGE

 

538.500

 

 

 

 

 

 

 

Član 3.

Direktor ustanove će imenovati  Komisiju za svaku nabavku posebno.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .