broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka medicinskih obrazaca

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/17 od 27.02.2017 godine, postupajući po žalbi ponuđača “IC Štamparije” doo Mostar  u postupku javne nabavke roba- nabavka medicinskih obrazaca ugovorni organ, donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Ugovor za javnu nabavku robe –nabavka medicinskih obrazaca, dodjeljuje se ponuđaču “IC Štamparija” d.o.o. Mostar, kao najbolje ocijenjenom  ponuđaču, koji je za nabavku gore navedene robe ponudio cijenu  u  iznosu od 17.755,00KM bez PDV-a.


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “IC Štamparija”d.o.o.Mostar, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


O B R A Z L O Ž E NJ E


Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  03/17 od 27.02.2017 godine. Јavna nabavka је provedena putem  Otvorenog postupka za dostavu ponuda sa objavom na portalu javnih nabavki. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 14.000,00КМ. Оbavijest o nabavci broj: br. 40-7-1-1-3-1/18 od poslana je na objavu dana  03.01.2018 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  03.01.2018 godine. Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki ponuđači su preuzeli dokumentacija sa stranice EJN. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-5784/18 od  08.01.2018 godine. Komisija za javnu nabavku je nakon zaprimljene žalbe od ponuđača “IC  Štamparija” d.o.o Mostar,ponovo izvršila pregled dostavljenih ponuda u kojem je utvrđeno da

  • da su   pristigle 2 ponude.
  • da su blagovremeno zaprimljene  2 ponuda  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
“IC Štamparija ”d.o.o Mostar 17.755,00KM
"Famis" d.o.o Mostar 7.642,00KM
  • da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača”Famis”d.o.o Mostar ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije iz sljedećih razloga:

  • ponudač nije zaokružio opciju o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaceg u skladu sa tačkom 6.2. tenderske dokumentacije,
  • ponuđač nije ispravno popunio Obrazac za cijenu ponude odnosno stavku 27 (količina 1000 x 0,008 =8, a ponuđač je izračunao 80),
  • te kod izjave iz člana 45.ZJN nije zaokružio jednu ili vise opcija kako je definisano tenderskom dokumentacijom.

      
U skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom, te utvrđenim stanjem nesporno je da je ponuđač “IC Štamparija”d.o.o Mostar dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64. stav (1) tačka Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.


UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:


Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu  ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.