broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sparkaase banka

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, člana 39.  Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.33/18   od   12.02.2018   godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku , u postupku javne nabavke usluga - usluge prekoračenja po tekućem računu, direktor donosi


ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-957/18 -01  od  26.03.2018  godine i ugovor za javnu nabavku usluga - usluga prekoračenja po tekućem računu, dodjeljuje se ponuđaču „Sparkasse Bank“ d.d. BiH, kao jedinom ponuđaču, koji je dobio najviši broj bodova i  ponudio kamatnu stopa(cijena) 4 ,1% i naknada za obradu 0,20 %.


Član 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “Sparkasse Bank” d.d BiH , po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.


Član 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje ekonomsko-finansijska služba.


Član 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je  učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja.


Оbrazloženje


Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 33/18 od 12.02.2018 godine. Јavna nabavka је provedena putem  Otvorenog postupka sa objavom na portalu javnih nabavki. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 50.000,00 KM. Оbavijest o nabavci broj: 40-1-2-8-3-11/18 poslana je na objavu dana 26.02.2018    godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  26.02.2018 godine. Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki, na  zahtjev  ponuđača dostavljena im je tenderska dokumentacija. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-957/18/ od 27.02.2018 godine. Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjele  ponude, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da je   pristigla 1  ponuda.
  • da su  blagovremeno zaprimljene  1  ponuda  i to ponuđača kako slijedi:
Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
„Sparkasse Bank “d.d BiH Kamatna stopa(cijena)-4 ,1%
Naknada za obradu 0,20%
  • da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač„Sparkasse Bank“d.d BiH dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda. S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.


UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:


Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 10  (deset ) dana оd dana prijema ove odluke.