broj: +387 (0)36 503 100

Usluga održavanja IT opreme softver-održavanje RGB rješenja i pripadajuće infrastrukture“ za potrebe KB-a Mostar

Broj: 01-1-1641/18-06

Datum: 28.04.2018 godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka  b , člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,člana  39. Pravilnika o javnim nabavkama KB Mostar, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1641/18-05 od 27.04.2018  godine,u postupku javne nabavke usluga- Usluga održavanja IT opreme softver-održavanje RGB rješenja i pripadajuće infrastrukture“ za potrebe KB-a Mostar, direktor donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-1641/19-05 od  27.04.2018  godine i ugovor za javnu nabavku usluga – Usluga održavanja IT opreme –softver-održavanje RGB rješenja i pripadajuće infrastrukture“ za potrebe KB-a Mostar, dodjeljuje se ponuđaču”Wizard Computer”d.o.o Mostar, ponuda broj: PO-28-04/18 od 26.04.2018 godine, kao najbolje ocijenjenom  ponuđaču, koji je ponudio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuce ponude u  iznosu od  89.400,00 KM.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  “Wizard computer”d.o.o Mostar, po proteku roka od 10  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba  , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

        Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Оbrazloženje

 

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  05/18 od 12.02.2018 godine.

Јavna nabavka је provedena putem  pregovaračkog postupka bez objave obavijesti.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 90.000,00 КМ.

Informacija  o nabavci objavljena je na web stanici ustanove.

    Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećem ponuđaču :

   -“Wizard computer”d.o.o Mostar

 

     Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-01-1641/18 od  09.04.2018  godine.

 Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjele konačne  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je  pristigla 1 ponuda.

- da je blagovremeno zaprimljeno  1 ponuda  i to ponuđača kako slijedi:

 

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

 

 

“Wizard computer”d.o.o Mostar

 

89.400,00KM

     

 

- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač -“Wizard computer”d.o.o Mostar dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju najniža cijena,kao jedini zainteresovani ponuđač koji ima ekskluzivna prava.

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

      UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.