broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača medicinske opreme LOT2 EKG aparat

Broj: 01-1-1754/18-02

Datum: 29.05.2018 godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.16/118 od 13.04.2017 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-1754/18-01 od 28.05.2018 godine,u postupku javne nabavke  medicinske opreme, LOT 2  EKG aparat  , direktor donosi

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-1754/18-01 od  28.05.2018  godine i ugovor za javnu nabavku medicinske opreme, LOT 2  EKG APARAT   ), dodjeljuje se ponuđačU:

-          „ DERBY TRADE  “d.o.o Brčko   LOT 2 ,

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom   ponuđaču  , po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  16/18 od 13.04.2018 godine.

Јavna nabavka је provedena putem  konkurentskog postupka za dostavu ponuda sa objavom na portalu javnih nabavki.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 24.000,00КМ.

Оbavijest o nabavci broj: br.40-7-1-13-3-18/18  od  13.04.2018 godine poslana je na objavu I   objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  13.04.2018 godine.

Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki   , ponuđači su preuzeli tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-1754/18  od  16.04.2018  godine.

 Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

Dostavljeno je tri važeće ponude.

-ponude I to kako slijedi

Naziv / ime ponuđača

 

Ponuđena cijena bez PDV-a

 

1

LOT 2      „INEL  „ D.O.O  MOSTAR

3.900,00  KM

 

LOT 2 „ DERBY TRADE“ D.O.O BRČKO

2.192,00 KM

 

LOT 2  „EMEDING“  D.O.O SARAJEVO

2.700,00 KM

 

 da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da su izabrani ponuđači odabrani po princiju kriterija najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

      UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđači koji su  učestvovali  u postupku javne nabavke  protiv оve odluke mogu izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 10  (deset ) dana оd dana prijema ove odluke