broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka usluge kolektivno osiguranje zaposlenika

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/18 od 12.02.2018.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2160/18-3 od  18.06.2018. godine,u postupku javne nabavke usluge-kolektivno osiguranje zaposlenika, direktor donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Ugovor za nabavku usluge u konkurentskom postupku nabavke, ”Nabavka usluge kolektivno osiguranje zaposlenika  u vrijednosti od  12.236,64 KM  bez uključenog PDV-a  dodjeljuje se ponuđaču  ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo  koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo , po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada su  ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objaviti će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 03/18 od 12.02.2018. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 15.000,00 КМ.

Оbavijest o nabavci broj 40-7-2-15-3-22/18  uključujući i tendersku dokumentaciju  objavljeni su

na stranici Agencije za javne nabavke  dana  21.05.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora  broj01-1-2160/18-01 od  31.05.2018.  godine.

Krajnji rok za prijem ponuda određen je za dan 04.06.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da su blagovremeno zaprimljene  3 ponude  i to ponuđača kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo 12.236,64 KM
Grawe osoguranje d.d. Sarajevo 23.838,36 KM

Sarajevo osiguranje d.d.Sarajevo Podružnica Mostar

20.202,00 KM

- da je neblagovremeno zaprimljeno  0  ponuda.

Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje, pregled i evaluaciju zaprimljenih ponuda i utvrdila da svi ponuđači zadovoljavaju kvalifikacijske uslove određene tenderskom dokumentacijom.

Prema kriteriju “najniža cijena” ponuđači su rangirani kako slijedi

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena
ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo 12.236,64 KM
Sarajevo osiguranje d.d.Podružnica Mostar 20.202,00 KM
Grawe osoguranje d.d. Sarajevo 23.838,36 KM

Obzirom na cijenu ponuđača ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo u odnosu na drugorangiranog kandidata ugovorni organ je ponuđaču ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo uputio zahtjev za pismeno pojašnjenje ponuđene cijene u skladu sa u skladu sa čl.66. Zakona o javnim nabavkamai Uputstva  o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14).

Navedeni ponuđač je dana 26.06.2018.godine dostavio traženo pojašnjenje koje je za ugovorni organ prihvatljivo i u kojem između ostalog stoji da je ponuda ASA OSIGURANJA u potpunosti usklađena sa Tarifom premija na koju je data saglasnost Agencije za nadzor osiguranja FBiH Rješenjem broj 1.0.-059-1243/13 od 22.01.2014.godine i  ista je također upotpunosti usaglašena sa kretanjima na tržištu.

Ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije koja je izbor ponuđača izvršila u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo   dostavio prihvatljivu ponudu ,te mu se u skladu sa kriterijem najniža cijena i dodjeljuje ugovor .

 

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluk

  UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

 

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.