broj: +387 (0)36 503 100

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe - lijekova LOT 15

Broj: 01-1-2691/18-04-1

Datum: 24.08.2018 godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.05/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2691/18-03-1 od 24.08.2018 godine,u postupku javne nabavke roba- nabavka Lijekova ( Lot 15) , direktor donosi

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-2691/18-03-1  od  24.08.2018 godine i ugovor za javnu nabavku robe –lijekova ( Lot 15 ) dodjeljuje se ponuđaču „Hercegovinalijek“ d.o.o Mostar, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, koji je dobio najviši broj bodova (100) i  ponudio cijenu u  iznosu od 5.220,00 KM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “Hercegovinalijek”d.o.o ”Mostar, po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:  05/18 od 12.02.2018 godine.

Јavna nabavka је provedena putem  Otvorenog postupka sa međunarodnom objavom za dostavu ponuda sa objavom na portalu javnih nabavki.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 1.030.000,00 КМ bez PDV-a.

 Оbavijest o nabavci broj: br.40-1-1-18-3-25/18 od poslana je na objavu dana  25.06.2018 godine, а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana  25.06.2018 godine.

Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki ponuđači su  preuzeli  tendersku dokumentaciju.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1-2691/18-01

od  26.06.2018  godine.

 Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da su  pristigle 2  ponuda

- da su  blagovremeno zaprimljene  2  ponude

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena

 

 

„Inel-med“d.o.o Mostar

6.000,00 KM

 

„Hercegovinalijek“d.o.o Mostar

5.220,00KM

 

- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da izabrani ponuđač”Hercegovinalijek”d.o.o Mostar, dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda.

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64. stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

      UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 10  (deset ) dana оd dana prijema ove odluke.