broj: +387 (0)36 503 100

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke

Na osnovu člana 69.stav 2.tačka a (nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku), člana 70 stav.1,4,6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku lijekova, u postupku javne nabavke lijekova (lot 5,10,13 i 20) , donosim

 

ODLUKU

o ponistenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

 

Poništava se postupak javne nabavke lijekova i to lota 5,10,13 i 20 iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku  ( čl.69.stav 2.tačka a ZJN).

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se ekonomsko-finansijska služba.

 

Član 3.

 

Ova Odluka objavit će se na web stranici ustanove istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju, u skladu sa članom 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br. 05/18 od                            12.02.2018 godine.Javna nabavka sprovedena je putem Otvorenog postupka.

Procjenjena vrijednosti javne nabavke bez PDV-a je 1.030.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj  40-1-1-18-3-25/18 poslato je na objavljivanje dana 25.06.2018              godine, a objavljeno na Portalu javnih nabavki  dana 25.06.2018 godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je preporuku za ponistenje postupka nabavke lijekova i to za lot 5,10,13 i 20  iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u krajnje određenom roku.

 

S obzirom na naprijed navedeno , u skladu sa članom 69.stav 2.tačka a  ZJN, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku;

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 dana od  dana prijema ove Odluke.