broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka motornog goriva

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/18 od 12.02.2018. godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3413-3/18  od 17.09.2018.godine, u postupku javne nabavke robe –motorno gorivo, direktor donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Ugovor za nabavku robe u konkurentskom postupku nabavke, ”Nabavka motornog goriva”  u vrijednosti od  23.104,00  KM  bez uključenog PDV-a  dodjeljuje se ponuđaču Hifa d.o.o. Tešanj koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  Hifa d.o.o. Tešanj, po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada su ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 03/18 od 12.02.2018. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  iznosi 23.000,00 KM.

Оbavijest o nabavci broj 40-7-1-22-3-29/18 zajedno sa tenderskom dokumentacijom objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 16.08.2018. godine.

Rok za prijem ponuda određen je za dan 27.08.2018.godine do 11:00 sati.

Komisija za javnu nabavku imenovana Odlukom broj01-1-3413-1/18 od  15.08.2018.godine je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu zaprimljenih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, te konstatovala da su blagovremeno zaprimljene  3 ponude  i to ponuđača kako slijedi:

 

 

·         HoldINA d.o.o.Sarajevo koji je ponudio cijenu u iznosu od 29.660,00 sa popustom od 5,5% (28.028,70 KM )

·         Hifa d.o.o Tešanj koji je ponudio cijenu u iznosu od 24.320,00 sa popustom od 5% (23.104,00 KM )

·         Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo koji je ponudio cijenu u iznosu od 27.520,00 sa popustom od 3%( 26.694,40 KM )

Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje,pregled i evaluaciju pristiglih ponuda i utvrdila da iste  zadovoljavaju eliminatorne kriterije određene tenderskom dokumentacijom.

 Prema kriteriju “najniža cijena” ponuđači su rangirani slijedećim redoslijedom:

Naziv / ime ponuđača

 

Ponuđena cijena

 

 

Ponuđeni popust

Cijena sa popustom

Hifa d.o.o. Tešanj

 

24.320,00

 

5%

 

23.104,00

Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

 

27.520,00

 

3%

 

26.694,40

HoldINA d.o.o. Sarajevo

 

29.660,00

 

5,5%

 

28.028,70

 

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila, te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač Hifa d.o.o.Tešanj  dostavio prihvatljivu ponudu, te mu se u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije  i dodjeljuje ugovor .

 

S obzirom  na navedeno, a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

    

    UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

 

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.