broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Laboratorijski destilacioni aparat

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, člana 39.  Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.16/18   od   27.02.2018   godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4315/18-01  od  22.10.2018  godine,u postupku javne nabavke usluga medicinske opreme,  LABORATORIJSKI DESTILACIONI APARAT , direktor donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1-4315/18-01   od  22.10.2017  godine i ugovor za javnu nabavku medicinske opreme - LABORATORIJSKI DESTILACIONI APARAT  , dodjeljuje se ponuđaču „ ANALITIKA „ d.o.o Sarajevo , koji je ponudio cijenu

cijena  4.195,00     KM bez PDV  -a

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču “ANALITIKA” d.o.o  , po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje ekonomsko-finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je  učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Оbrazloženje

 

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 16/18 od   27.02.2017 . godine.

 

Јavna nabavka је provedena putem  KONKURENTSKOG   postupka sa objavom na portalu javnih nabavki.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 7.500,00 KM.

Оbavijest o nabavci broj: 40-7-1-33-3-41/18   poslana je na objavu dana 15.10.2018  godine, sа objavom   na Portalu javnih nabavki .

 

Nakon objave obavještenja na portalu Javnih nabavki, na  zahtjev  ponuđača dostavljena im je tenderska dokumentacija.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora broj: 01-1—4315/18-01 od 15.10.2018 godine.

Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjele  ponude, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je   pristiglo 4  ponude.

- da su  blagovremeno zaprimljena  4  ponude  i to ponuđača kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača

 

Ponuđena cijena

 

 

„ ANALITIKA“d.o.o Sarajevo

„ INEL MED “ d.o.o Mostar

„ DERBY TRADE“ d.o.o Brčko 

„ MPS LAB“ d.o.o Sarajevo

–  cijena   4.195,00 KM bez PDV

 -cijena 6.600,00 KM bez PDV

- cijena  5.379,00 KM bez PDV

- cijena  5.990,60 KM bez PDV

     

 

- da su neblagovremeno zaprimljene 0  ponude.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač” ANALITIKA” d.o.o Sarajevo   dostavio najpovoljniju ponudu .

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.a. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

      UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 10  (deset ) dana оd dana prijema ove odluke.