broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Naabavka pekarskih proizvoda

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama, čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 03/18 od 12.02.2018.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4102/18-3 od  18.10.2018. godine,u postupku javne nabavke robe-pekarski proizvodi, direktor donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Ugovor za nabavku robe u konkurentskom postupku nabavke, ”Nabavka robe – pekarski proizvodi”  u vrijednosti od  9.982,75 KM  bez uključenog PDV-a  dodjeljuje se ponuđaču  PI “GRADSKA PEKARA” D.O.O.JABLANICA  koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  PI “GRADSKA PEKARA” D.O.O. JABLANICA,  po proteku roka od 10  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objaviti će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 03/18 od 12.02.2018.godine. Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  iznosi 10.000,00 КМ.

Оbavijest o nabavci broj 40-7-1-29-3-36/18 zajedno sa tenderskom dokumentacijom  objavljena je   na Portalu javnih nabavki dana  01.10.2018. godine.

   Javno otvaranje ponuda zakazano je za dan 12.10.2018.godine.Komisija za javnu nabavku imenovana  Odlukom direktora broj 01-1-4102/18-1 od 05.10.2018.godine  je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu jedne pristigle ponude, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno da je blagovremeno zaprimljena ponuda ponuđača PI “GRADSKA PEKARA” D.O.O.JABLANICA koji je ponudio cijenu u iznosu od 9.982,75KM, te da ponuda zadovoljava eliminatorne kriterije određene tenderskom dokumentacijom.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač PI “GRADSKA PEKARA”  d.o.o. JABLANICA dostavio ponudu  kao jedini zainteresovani ponuđač u ovom postupku javne nabavke, te mu se u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije  i dodjeljuje ugovor .

 

S obzirom  na navedeno, a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

    

 UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

 

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.