broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKA o poništenju nabavke sitnog inventara - Lot2

Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke Sitnog inventara – magacina za Lot 2 ,direktor donosi

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke „ Nabavka Sitnog inventara- magacina “ Lot 2 , direktor donosi

 

Član 1.

 

U skladu sa članom 69 stav (2) tačka f) ZJN, poništava se postupak javne nabavke Sitnog inventara- magacina- Lot 2 , jer nije dostavljena nijedna ponuda u krajnje određenom roku.

Član 2.

 

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici ugovornog organa.

 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Postupak javne nabavke Sitnog inventara- magacina , pokrenut je putem konkurentskog postupka sa objavom obavještenja na Portalu javnih nabavki br: 40-7-1-34-3-43/18 od 16.10.2018 godine.

S obzirom da do krajnje određenog roka,nije dostavljena nijedna ponuda, u skladu sa članom 69 stav(2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pravni lijek:

-Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.