broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - lot6

Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke Potrošnog materijala  – magacina    za    Lot 6    ,direktor donosi

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke „ Nabavka Potrošnog  materijala- magacina     Lot 6 , direktor donosi

 

Član 1.

 

U skladu sa članom 69 stav (2) tačka f) ZJN, poništava se postupak javne nabavke Potrošnog materijala - magacina-  Lot 6  , jer nije dostavljena nijedna ponuda u krajnje određenom roku.

Član 2.

 

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici ugovornog organa.

 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Postupak javne nabavke Potrošnog materijala - magacina    , pokrenut je putem otvorenog   postupka sa objavom obavještenja na Portalu javnih nabavki br: 40-1-1-35-3-44/18 od 18.10.2018 godine.

S obzirom da do krajnje određenog roka,nije dostavljena nijedna ponuda,  u skladu sa članom 69 stav(2) tačka a) Zakona  o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pravni lijek:

-Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.