broj: +387 (0)36 503 100

RJEŠENJE u postupku javne nabavke usluge „Revizija finansijskih izvještaja za 2018 godinu Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar“

Broj: 01-1-5165/18-01

Mostar,05.12.2018 god.

 

Ugovorni organ Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“ Mostar, rješavajući po žalbi „Grant Thornton“ d.o.o Banja Luka od 03.12.2018 god. izjavljenoj na tendersku dokumentaciju  u postupku javne nabavke usluge „Revizija finansijskih izvještaja za 2018 godinu Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar“ 40-7-2-39-3-50/18 od 22.11.2018 god., na osnovu člana 100 st.3 ZJN BIH  ( Službene novine 39/14) dana 05.12.2018 god., donosi

RJEŠENJE

1.       Žalba ponuđača „Grant Thornton“ d.o.o  Banja Luka od  03.12.2018 godine  se  usvaja.

  1. Poništava se tenderska dokumentacija javne nabavke usluge „Revizija finansijskih izvještaja za 2018 godinu Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“Mostar,skupa sa obavijesti br: 40-7-2-39-3-50/18 od 22.11.2018 godine.
  2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Ugovorni organ Kantonalna bolnica“ Dr.Safet Mujić“ Mostar objavio je obaviještenje o nabavci usluga „Revizija finansijskih izvještaja za 2018 godinu Kantonalne bolnice“Dr.Safet Mujić“Mostar.

Na dan otvaranja ponuda, ugovorni organ je putem faksa primio žalbu ponuđača „Grant Thornton“d.o.o Banja Luka izjavljenu na tendersku dokumentaciju.Žalba ponuđača je blagovremeno izjavljena, dopuštena i  potpisana od strane ovlaštenog lica u skladu sa članom 100.stav 2 ZJN.

S obzirom da je žalba uložena od strane ponuđača „Grant Thornton“ d.o.o Banja Luka stigala  ugovornom organu putem faksa u 08 sati i 02 minute, a ista je prosljedena  Komisiji  koja se nalazila u drugim prostorijama u vrijeme otvaranja ponuda tj. u 09 sati :40 minuta, Komisija je prekinula otvaranje ponuda, obustavila daljni postupak  nabavke, te razmotrila navode žalbe.

Ponuđač ulaže žalbu na tendersku dokumentaciju jer kriterijum „temeljitost revizorskih radnji“ nije definisan  u skladu sa članom 64 st.2 i 3 Zakona i „temeljitost revizorskih radnji“ se odnosi na odredbe čl. 48-50 Zakona(tehnička i profesionalna sposobnost).

Žalbeni navodi su osnovani, jer ugovorni organ je stavio kao podkriterijum temeljitost revizorskih radnji, a isto je greškom  tražio  tačkom 2.2 e) Tenderske dokumentacije, što je u suprotnosti sa članom 64. Stav 3 ZJN.

Naime, član 64.stav 3.Zakona o javnim nabavkama navodi da uslovi za kvalifikaciju kandidata, odnosno ponuđača iz člana 45 do 51 Zakona ne mogu biti podkriteriji za ocjenu ponuda.Nadalje, Ured za razmatranje žalbi Rješenjm  br: JN2-03 -07-1-762-9/18 od 25.07.2018 godine je također u svom Rješenju naveo da „temeljitost predrevizorskih radnji“ je u suprotnosti sa članom 64 (2) i (3) ZJN, i kao takav ne može biti propisan u tenderskoj dokumentaciji.

        Imajući u vidu naprijed navedeno,odlučeno je  kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Uputstvo o pravnom lijeku:

Protiv ovog riješenja može se uložiti žalba u skladu sa članom 100 stav 4. Zakona o javnim nabavkama.