broj: +387 (0)36 503 100

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka plina za zagrijevanje prostorija

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.03/18 od 12.02.2018 godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-4349-3/18 od 04.12.2018. godine,u postupku javne nabavke roba- nabavka plina za zagrijavanje prostorija ugovorni organ donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku robe u otvorenom postupku nabavke, ”Nabavka plina za zagrijavanje prostorija”  u vrijednosti od 144.788,00 KM bez uključenog PDV-a  dodjeljuje se ponuđaču “Papić” d.o.o. Tomislavgrad koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

 

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču Papić d.o.o. Tomislavgrad,, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:03/18 od 12.02.2018. godine.

Јavna nabavka је provedena putem otvorenog postupka za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 172.000,00 КМ.

Оbavještenje o nabavci broj:40-1-1-37-3-46/18 uključujući i tendersku dokumentaciju objavljena je dana  25.10.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za dan 16.11.2018.godine.Otvaranju ponuda prisustvovali su predstavnici ponuđača “Papić” d.o.o. Tomislavgrad.

Komisija za javnu nabavku imenovana  Odlukom direktora broj: 01-1-4349-1/18 od  12.11.2018.  godine je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu zaprimljenih  ponuda, o čemu je sačinila zapisnik, u kojem je konstatovano sljedeće:

- da su  blagovremeno pristigle 3 ponude i to ponuđača kako slijedi:

 

 

Red.br.

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a

Ponuđeni popust

Cijena sa popustom

1.

BTG d.o.o.Tomislavgrad

198.400,00

13%

172.608,00

2.

Hifa - Petrol d.o.o. Sarajevo

172,600,00

8%

158.792,00

3.

“Papić” d.o.o. Tomislavgrad

206,840,00

30%

144,788,00

 

Nakon što je ocijenjeno da svi ponuđači ispunjavaju kvalifikacijske uslove iz tenderske dokumentacije prema kriteriju “najniža cijena” rangirani su slijedećim redoslijedom :

 

Rang

Naziv ponuđača

Konačna cijena

1

“Papić” d.o.o Tomislavgrad

144.788,00

2

Hifa - Petrol d.o.o. Sarajevo

158.792,00 

3

BTG d.o.o. Tomislavgrad

172.608,00

 

U provedenom postupku izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Nakon pregleda i ocjene ponuda   nesporno je da je izabrani ponuđač “Papić”  d.o.o.Tomislavgrad, dostavio najpovoljniju ponudu prema kriteriju najniža cijena.

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

      UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

 

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu  ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana оd dana prijema ove odluke.