broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke reagensa - lot14

Na osnovu člana 69.stav 2.tačka f (drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke), člana 70 stav.1,4,6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku reagensa (Lot 14), u postupku javne nabavke reagensa, donosim 

 

ODLUKU 

o ponistenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

 

Poništava se postupak javne nabavke reagensa i to lota 14  zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke                       ( čl.69.stav 2.tačka f ZJN).

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se ekonomsko-finansijska služba.

 

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web stranici ustanove u skladu sa članom 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br. 05/18 od                            12.02.2018 godine. Javna nabavka sprovedena je putem Otvorenog postupka .

Procjenjena vrijednosti javne nabavke bez PDV-a je 1.030.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj 40-1-1-38-3-47/18 poslato je na objavljivanje dana 26.10.2018 godine, a objavljeno na Portalu javnih nabavki  dana 26.10.2018 godine.

 

Komisija za javnu nabavku primila je jednu ponudu za lot 14 od ponuđača“Semikem“ d.o.o Sarajevo.Ponuđač „Semikem“d.o.o Sarajevo dana 16.01.2019 godine je Komisiji dostavio mail da odustaje od ponude za lot 14, jer ponuđač za određenu stavku ima privremenu zabranu.

 

S obzirom na naprijed navedeno, u skladu sa članom 69.stav 2.tačka (f) ZJN, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku;

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 dana od  dana prijema ove Odluke.