broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge kolektivno osiguranje zaposlenika

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b,člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama,Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 14/19 od 26.02.2019.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-2660-3/19 od  09.08.2019. godine,u postupku javne nabavke usluge-kolektivno osiguranje zaposlenika, direktor donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Ugovor za nabavku usluge u konkurentskom postupku nabavke, ”Nabavka usluge kolektivno osiguranje zaposlenika  u vrijednosti od  10.562,93 KM  bez uključenog PDV-a  dodjeljuje se ponuđaču  Croatia osiguranje d.d.Mostar  koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  Croatia osiguranje d.d.Mostar  po proteku roka od 15  dana, računajući od dana kada su  ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objaviti će se na web-stranici  www.kbmostar.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak  javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 14/19 od 26.02.2019.godine Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  je 12.000,00 КМ.

Оbavijest o nabavci broj 40-7-2-25-3-30/19  uključujući i tendersku dokumentaciju  objavljeni su

na stranici Agencije za javne nabavke  dana  21.06.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom direktora  broj01-1-2660-1/19 od  01.07.2019.  godine.

Krajnji rok za prijem ponuda određen je za dan 03.07.2019.godine.

Komisija za javnu nabavku je  blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu prispjelih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da su blagovremeno zaprimljene  4 ponude  i to ponuđača kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača

     

Ponuđena cijena

 

Sarajevo osiguranje d.d.Sarajevo

17.280,00

Wiener osiguranje VIG ad Poslovnica Tuzla

11.760,00

Asa osiguranje d.d. Sarajevo

13.308,40

Croatia osiguranje d.d. Mostar

10.562,93

 

- da je neblagovremeno zaprimljeno  0  ponuda.

Komisija za javnu nabavku je izvršila otvaranje, pregled i evaluaciju zaprimljenih ponuda i utvrdila da svi ponuđači zadovoljavaju kvalifikacijske uslove određene tenderskom dokumentacijom.

Prema kriteriju “najniža cijena” ponuđači su rangirani kako slijedi :

Naziv / ime ponuđača

 

Ponuđena cijena

 

Croatia osiguranje d.d. Mostar

10.562,93

Wiener osiguranje VIG ad Poslovnica Tuzla

11.760,00

ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo

13.308,40

Sarajevo osiguranje d.d.Sarajevo

17.280,00

 

Ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije koja je izbor ponuđača izvršila u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač Croatia osiguranje d.d. Mostar dostavio prihvatljivu ponudu ,te mu se u skladu sa kriterijem najniža cijena i dodjeljuje ugovor .

 

S obzirom  na navedeno,a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke

 

  UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

 

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.