broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka motornog goriva

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b, člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ,čl.23. i 39.Pravilnika o javnim nabavkama, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.14/19 od 26.02.2019.godine i Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-1-3466-3/19  od 09.09.2019.godine, u postupku javne nabavke robe –motorno gorivo, direktor donosi

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Ugovor za nabavku robe u konkurentskom postupku nabavke, ”Nabavka motornog goriva”  u vrijednosti od  12.624,16 KM bez uključenog PDV-a dodjeljuje se ponuđaču Hifa d.o.o. Tešanj koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču  Hifa d.o.o. Tešanj, po proteku roka od 10  dana, računajući od dana kada je ponuđač оbaviješten о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje  Ekonomsko finansijska služba.

 

Član 4.

Оva odluka objavit će se na web-stranici  www.kbmostar.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj br.14/19 od 26.02.2019.godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а  iznosi 15.400,00 KM.

Оbavijest o nabavci broj 40-7-1-35-3-42/19 zajedno sa tenderskom dokumentacijom objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 14.08.2019. godine.

Rok za prijem ponuda određen je za dan 28.08.2019.godine do 11:00 sati.

   Komisija za javnu nabavku imenovana Odlukom broj01-1-3466-1/19 od 20.08.2019.godine je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje i оcjenu zaprimljenih  ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajući zapisnik, te konstatovala da je  blagovremeno zaprimljena  jedna ponuda  i to ponuđača Hifa d.o.o Tešanj koji je ponudio cijenu u iznosu od 13.288,59 KM sa popustom od 5% (12.624,16 KM bez PDV-a.), te da ponuda zadovoljava eliminatorne kriterije određene tenderskom dokumentacijom.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač Hifa  d.o.o.Tešanj  dostavio ponudu  kao jedini zainteresovani ponuđač u ovom postupku javne nabavke, te mu se u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije  i dodjeljuje ugovor .

 

S obzirom  na navedeno, a  primjenom čl. 64, stav (1) tač.b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

 

UPUTSTVO  O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke  protiv оve odluke može izjaviti žalbu   ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke