broj: +387 (0)36 503 100

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja  obavještenja

 

U skladu sa članom 28. Stav 4. i članom 21.stav 1( c ) Zakona o javnim nabavkama((“Službeni glasnik BiH „ br. 39/14), , Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“ Mostar provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja „Usluge izrade stručne dokumentacije u vezi sa skraćivanjem radnog vremena gdje postoje štetni utjecaji na zdravlje radnika “.

Tenderska dokumentacija (specifikacija usluga) se nalazi u pravnoj službi ove zdravstvene ustanove.