broj: +387 (0)36 503 100

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i  5/19), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,čl.4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1- 6024/19 od 13.11.2019.godine, te Odluke direktora o prijemu u radni odnos  broj 01-1-113/20  od 09.01.2020. godine direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za  popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.NEODREĐENO VRIJEME

 

1.1.Pralja laboratorijskog posuđa na Odjelu za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku

...............................................................................................................................................(1 izvršilac)

1.2.Čuvar u Unutrašnjoj službi zaštite ..................................................................................(1 izvršilac)

 

OPŠTI USLOVI

·         da je kandidat  stariji od 18 godina

·         da je državljanin BiH

 

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova svi kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-        obrazac prijave na javni oglas,

-        izvod iz matične knjige rođenih, 

-        uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,

-        uvjerenje o državljanstvu  ne starije od 3  mjeseci od dana objave oglasa.

 

POSEBNI USLOVI

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.1. Pralja laboratorijskog posuđa na Odjelu za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku

Opis poslova

vrši pranje svih vrsta laboratorijskog posudja, brine o blagovremenoj nabavci potrošnog materijala za pranje, brine se da ima dovoljno laboratorijskog  posuđa i predlaže da se izvrše potrebne nabavke,vrši i druge poslove svog radnog mjesta koje joj stavi u zadatak glavna sestra-tehničar odjela.

 

Radno vrijeme : 37,5 sati sedmično

 

uslovi : NK radnik ,završena osmogodišnja škola 

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.2. Čuvar u Unutrašnjoj službi zaštite

Opis poslova

patroliranje objektima  i prostorom bolnice u cilju održavanja reda, zaštite  imovine od krađe ili vandalizma,

upozoriti lice da se udalji iz prostora ili objekta koji se osigurava, ako se neovlašteno nalazi ili zadržava u tom prostoru odnosno objektu, spriječiti neovlaštenom licu ulazak u prostor ili objekta koji se osigurava, zadržava lice zatečeno u prostoru ili objektu koji se osigurava u izvršenju krivičnog djela do dolaska policije,

spriječiti neovlašten ulazak odnosno izlazak vozila ili lica sa prtljagom iz prostora ili objekta koji se osigurava ,kao i obaviti pregled tih vozila i lica, upozoriti lice da se udalji iz prostora ili objekta koji se osigurava  ukoliko je došlo do većeg narušavanja  javnog reda i mira, u protivnom će zadržati to lice do dolaska policije, u slučaju narušavanja reda, krađe ili vandalizma dužan je da kontaktira  i obavjesti svog šefa,policiju i po potrebi druge institucije,obavlja i druge poslove po uputi i naredbi vođe smjene i  šefa službe kome neposredno odgovara za svoj rad.

 

Radno vrijeme : 37,5 sati sedmično

 

uslovi :SSS ili KV, osposobljenost za obavljanje poslova čuvara u službi zaštite

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi, certifikat za obavljanje poslova čuvara u službi zaštite.

 

Prijavljeni kandidati će se bodovati po slijedećim kriterijima:

-        radni staž na poslovima radnog mjesta koji se traži javnim oglasom,

-        uspjeh tokom školovanja,

-        provjera radnih i stručnih sposobnosti .

U vezi sa navedenim kandidati su pored dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova dužni dostaviti:

-        uvjerenje /potvrda o  radnom stažu od poslodavca koji se odnosi na poslove radnog mjesta koji se traži javnim oglasom, sa tačnom naznakom poslova i  radnih zadataka sa godinama I mjesecima radnog staža,

-        uvjerenje /potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja .

 

Kandidati će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršiti će se provjera radnih i    stručnih sposobnosti.

Prijem u radni odnos vrši se uz probni rad.

 

Napomena:Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana1.Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica u HNK-a(“Službene novine HNK-a” broj 6/18), te su kandidati dužni dostaviti dokaz/potvrdu ili uvjerenje/ za navedeno ne starije od tri mjeseca  od objave oglasa.

 

Napomena: Izabrani kandidat je obavezan prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o svom zdravstvenom stanju i psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Kantonalne bolnice“Dr.Safet Mujić“ Mostar .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji .

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

Ukoliko kandidat konkuriše na više pozicija dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje dostavlja  u jednom primjerku uz naznaku pozicija na koje konkuriše.

Obrazac za prijavu na javni oglas kandidati mogu preuzeti na web stranici poslodavca www.kbmostar.ba

Sve tražene dokumente treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Ul. Maršala Tita br.294

88000 Mostar

sa naznakom PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta)

NE OTVARATI 

 

 

 

Mostar, 17.01.2020.