broj: +387 (0)36 503 100

Odluka o rezultatu postupka pretkvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci I-FAZA

Na osnovu člana 28. i 70.stav (5) Zakona o javnim nabavkama,ugovorni organ: JU KB “DR.SAFET MUJIĆ“,donosi


ODLUKU o rezultatu postupka pretkvalifikacije u pregovaračkom postupku  bez objave obavještenja o nabavci I-FAZA


U pregovaračkom postupku  nabavke bez objave obavještenja o nabavci za nabavku: „Usluga održavanja IT opreme –softver-održavanje RGB rješenja i pripadajuće infrastrukture“ za potrebe KB  Mostar  utvrđuju se rezultati postupka pretkvalifikacije i to kako slijedi:

Sljedeći kanditat ispunjava tražene uslove te se utvrđuje da je kvalifikovan:

  1. „Wizard computer“ d.o.o Mostar
    
 
Navedeni kvalifikovani kandidat nakon konačnosti ove odluke bit će pozvan da dostavi početnu ponudu odnosno bit će pozvan na pregovore u vezi pravnih, ekonomskih i tehničkih aspekata ponude, te da dostavi svoju konačnu ponudu u skladu sa zahtjevima datim u tenderskoj dokumentaciji i pozivu.


Obrazloženje


Na osnovu poziva za dostavljanje zahtjeva u I. Faza-faza pretkvalifikacije pregovaračkog postupka javne nabavke  usluga održavanja IT opreme –softver-održavanje RGB rješenja i pripadajuće infrastrukture“ za potrebe KB Mostar, jedini prijavljeni ponuđač koji je  dostavio zahtjev za ucesće je  „Wizard computer“d.o.o Mostar.
Otvaranje zahtjeva izvršeno je 07.04.2017 god., što je konstatovano u zapisniku Komisije za nabavku br:01-1-1470/17-02 od  07.04.2017 god., te konstatovano da je zahtjeve dostavio  1 kandidata i to:

 

  •  „Wizard computer“d.o.o Mostar

S obzirom da je ponuđač kvalificiran na osnovu dostavljene dokumentacije,odlučeno je kao u dispozitivu.


PRAVNA POUKA:

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema. Žalba se podnosi u pismenoj formi Uredu za razmatranje žalbi a putem ugovornog/prvostepenog organa