broj: +387 (0)36 503 100

utorak, 29 Oktobar 2019 09:32

RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE KANTONALNA BOLNICA „ DR. SAFET MUJIĆ „ MOSTAR

Upravni  odbor Javne ustanove Kantonalna bolnica „ Dr. Safet Mujić „ Mostar , na osnovu člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („ Sl.novine F BiH „ broj46/10 i 75/13)i člana  71. Statuta ustanove , nakon zakonski sprovedene procedure , uz prethodnu saglasnost ministra  zdravstva , rada i socijalne zaštite HNK/Ž broj 06-02-39-2478/18 od 18.10.2019 godine , na 18.redovnoj   sjednici  održanoj  23.10.2019 , jednoglasno donosi

 

RJEŠENJE 

O IMENOVANJU DIREKTORA

JAVNE USTANOVE KANTONALNA BOLNICA  „ DR. SAFET MUJIĆ „ MOSTAR

 

I.

Prim.dr. Zlatko Guzin ,speijalist opće i subspecijalist vaskularne hirurgije ,  imenuje se za direktora Javne ustanove Kantonalna bolnica „ Dr. Safet Mujić“ Mostar  na mandatni period od 4 godine (2019-2023.godine ).

 

II.

Na  izbor i imenovanje Guzin dr. Zlatka  za direktora Javne ustanove  Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar , data je prethodna saglasnost ministra  zdravstva , rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kanton/županije  broj: 06-02-39-2478/18 od 18.10.2019 godine .

 

                                                                     III.

Prim.dr. Zlatko Guzin stupa na dužnost  direktora sa danom donošenja ovog rješenja.

 

      IV.

Predsjednica Upravnog  odbora ustanove u ime poslodavca i Prim.dr. Zlatko Guzin će zaključiti  poseban Ugovor o plaći , pravima i obavezama   direktora .

 

    V.

Ovo rješenje  stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Federacije BiH”, „Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije ” i na Web stranici ustanove .