Kantonalna bolnica Mostar

Konkursi i odluke (101)

O B A V J E Š T E Nj E o prodaji motornog vozila putem neposredne pogodbe

Nov 30
Prodaja službenog putničkog vozila Mercedes Benz 100 O B A V J E Š T E Nj E o prodaji motornog vozila putem neposredne pogodbe Prodaje se putničko vozilo Mercedes Benz 100, godina proizvodnje 1995, snaga 55Kw, radni obujam motora u cm 2399, broj šasije VSA631333313188161, vozilo odjavljeno, vlasništvo JU…

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Nov 09
Broj:01-1-5817/21 Mostar, 05.11.2020.godine U skladu sa odredbom čl.18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar, čl.7.stav 2.Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.dio B Zakona o javnim nabavkama, Odluke Upravnog odbora o davanju saglasnosti za pokretanje i provođenje…

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavki za 2021.godinu

Nov 02
Na osnovu čl.17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.52.Statuta JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“ Mostar ,čl.57.Poslovnika o radu Upravnog odbora, i potreba Kantonalne bolnice Upravni odbor na 39. redovnoj sjednici održanoj dana 15.10.2021.godine, jednoglasno donosi ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2021.godinu Član 1.…

Odluka o prekidu postupka javne nabavke

Sep 21
Na osnovu čl.110.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 ), na preporuku komisije za javnu nabavku, direktor JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“ Mostar , donosi ODLUKU o prekidu postupka javne nabavke Član 1. Prekida se postupak javne nabavke revizije finansijskih izvještaja za 2021.godinu JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“…

Odluka o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima

Maj 19
Broj:01-1-6024/19 Mostar, 27.12.2019. Na osnovu člana 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar , člana 5.Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu broj 84/19 od ­­­­­26.12.2019, a u vezi sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a(„Službene novine HNK-a“ broj 4/19, 5/19) donosim ODLUKU o…