Kantonalna bolnica Mostar

Medicinsko-biohemijski laboratorij je u fazi pripreme za akreditaciju prema međunarodnom standardu BAS EN ISO 15189

Laboratorija  KB "Dr Safet Mujić" Mostar takođe učestvuje u programima međulaboratorijskih poređenja PT/ILC shemama.  Organizator PT/ILC šeme je  akreditovan u skladu sa međunarodnom standardom  ISO/IEC 17043.

logo akreditacije lab