Kantonalna bolnica Mostar

SPORAZUM O UTVRĐIVANJU POSLOVA KOJI SE NE MOGU PREKIDATI ZA VRIJEME ŠTRAJKA

 

Na osnovu člana 5. Zakona o štrajku  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18) Poslodavac Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar (u daljem tekstu: Poslodavac) zastupan po zakonskom zastupniku direktoru prim. dr. Zlatku Guzinu i Nezavisni strukovni sindikat KB Mostar (u daljem tekstu: Sindikat) zastupan po predsjedniku Ismetu Kodro dana ___________ godine, zaključili su:

SPORAZUM O UTVRĐIVANJU POSLOVA

KOJI SE NE MOGU PREKIDATI ZA VRIJEME ŠTRAJKA

Član1.

Poslodavac i Sindikat ovim Sporazumom u cilju omogućavanja minimalnog procesa rada ustanove KB Mostar i ostvarivanja prava radnika na štrajk, sporazumno utvrđuju poslove koji se neće prekidati za vrijeme štrajka, broj radnika koji su dužni da rade za vrijeme štrajka, mjere za osiguranje potrebnih uslova radi osiguranja života i zdravlja građana, kao i za osiguranje imovine ustanove.

Član 2.

Poslodavac i Sindikat su saglasni da se za vrijeme štrajka neće prekidati, odnosno obavljat će se sljedeći poslovi:

 

Urgentna stanja za koje je neophodan prijem i specijalistička intervencija u:

 

-Odjel za urgentno zbrinjavanje i hitan prijem pacijenata radi kontinuirano.

 

-Odjel za internu medicinu

 • akutni infarkt miokarda
 • akutno zatajivanje miokarda
 • maligni poremećaji ritma
 • hipertenzivna kriza
 • akutni metabolički poremećaj
 • plućni edem i akutna respiratorna insuficijencija
 • plućna tromboembolija
 • gastrointestinalna krvarenja
 • jetrena dekompenzacija
 • akutni pankreatitis
 • opstruktivni i hepatocelularni ikterus
 • komplikacije inflamatornih bolesti crijeva
 • reumatska groznica
 • sistemske bolesti u egzacerbaciji
 • akutne komplikacije imunosupresivne i biološke terapije
 • redovne aplikacije biološkog i imunosupresivnog tretmana
 • komplikacije i redovno praćenje bolesnika nakon transplantacije solidnih organa
 • akutna stanja kod pacijenata nakon transplantacije organa
 • akutna renalna insuficijencija
 • oliguria i anuria
 • intoksikacije
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu Odjela.

 

 
-Odjel za psihijatriju
 • akutne psihoza
 • tentamen suicidi (u svim oblastima medicine)
 • stanje psihomotorne agitiranosti i agresivno ponašanje
 • sindrom akutne anksioznosti
 • delirantna stanja
 • apstinencijska kriza ovisnika
 • psihički poremećaj kod intoksikacija
 • psihička ili psihosocijalna kriza
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu Odjela.

 

-Odjel za ortopediju i traumatologiju

 • frakture kostiju i intraartikularni prijelomi
 • luksacija zglobova
 • prijelomi kralježnice i karlice
 • ranjavanje lokomotornog aparata
 • akutna gnojna oboljenja zglobova, mišića i kostiju (incizija, evakuacija i drenaža)
 • kompartment sindrom
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu Odjela.

 

 

-Odjel za opću,abdominalnu i neurohirurgiju

 

 • kirurške asfiksije
 • velika vanjska i unutarnja krvarenja
 • akutni toraks
 • akutni abdomen
 • primarna kirurška obrada rane u prijemnoj ambulanti
 • incizije, evakuacije i drenaže abdominalne i torakalne
 • fraktura lubanje
 • posttraumatski poremećaji stanja svijesti
 • posttraumatska krvarenja
 • okluzije krvnih žila
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu Odjela.

 

-Odjel za ginekologiju i akušerstvo

 

 • porođaj
 • preeklamsija i eklampsija
 • krvarenja u trudnoći (ablacija placente, placenta previja)
 • profuzna krvarenja ginekološkog porijekla
 • akutni abdomen ginekološkog porijekla
 • povrede genitalnih organa.
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu Odjela.

 

-Odjel za infektologiju
 • sve akutne infektivne bolesti.

 

-Odjel za ORL i MFK:

 • povrede glave i vrata
 • akutne respiratorne insuficijencije
 • strana tijela u respiratornom i digestivnom traktu
 • intoksikacije antikorozivnim sredstvima
 • otogene komplikacije
 • apscesi i flegmone glave i vrata
 • akutne nagluhosti
 • akutni i kronični sinusitis sa komplikacijama
 • akutna upalna stanja glave i vrata koja respiratorno i digestivno ugrožavaju pacijenta
 • tumori glave i vrata koji respiratorno ugrožavaju pacijenta.
 • vrtoglavice
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu Odjela.

 

-Odjel za oftalmologiju

 

 • povrede oka (mehaničke i hemijske)
 • strana tijela u oku
 • akutne upale oka
 • akutni glaukom
 • nagli gubitak vida
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu Odjela.

Operativni program po planu i programu (velike liste čekanja, stariji pacijenti i radi se o usluvljenoj hitnosti – teško oslabljenog vida).

 

 

 

-Odjel za pedijatriju:

 • poremećaji stanja svijesti
 • epi status
 • febrilne konvulzije
 • napad astme
 • pleuropneumonia praćena febrilnošću
 • RDS novorođenčeta
 • prematurusi
 • neonatalne sepse
 • neonatalni meningitisi
 • hemoragijska bolest neonatusa
 • hiperbilirubinemija koja zahtijeva foto terapiju
 • maligne bolesti
 • anemije težeg stepena koje zahtijevaju transfuziju
 • koagulopatije i trombocitopenije praćene krvarenjem
 • dijabetična ketoacidoza
 • hipoglikemija
 • adrenalna kriza
 • tireotoksikoza
 • hipokalemična tetanija
 • cijanogene krize kod srčanih anomalija
 • supraventikularna paroksizmalna tahikardija
 • aritmije koje zahtijevaju liječenje
 • djeca sa znacima afekcije CNS-a
 • akutne periferne neuropatije
 • toksični gastroenterokolitisi
 • krvarenja iz gastrointestinalnog trakta
 • hipertenzivna kriza
 • nefrotski sindrom
 • akutna trovanja
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu Odjela.
 
-Odjel  pulmologije:

 

 • napad astme
 • krv u sputumu
 • plućna embolija
 • sve opsežne infiltracije pluća
 • svi karcinomi u terminalnoj fazi
 • opstruktivno restriktivni poremećaj teškog stepena
 • akutno plućno srce
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu Odjela.

       Onkološki pacijenti bez obzira o kojoj vrsti pregleda se radilo.

 

-Odjel  neurologije:
 • moždani udar
 • subarahnoidalno krvarenje
 • sindrom cauda equinae
 • glavobolja
 • vertigo
 • mijastenična kriza
 • poremećaji stanja svijesti
 • flakcidna paraplegija.
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu Odjela.

 

-Odjel urologije:

 

 • upalne bolesti urogenitalnog sistema
 • akutni skrotum
 • zastojna uropatija
 • trauma urogenitalnog sistema
 • tumori urogenitalnog sistema
 • retencija urina
 • fournierova gangrena
 • svi vitalno ugroženi pacijenti koji nisu u ovim dijagnozama, a pripadaju tretmanu Odjela
 • -makrohematurija
 • -fornierova gangrena

 

 

-Odjel  fizikalne medicine i rehabilitacije:

 • pruža usluge hospitaliziranim pacijentima.

 

 

Odjel za anesteziologiju,raenimatologiju i intenzivnu medicinu:
 • radi kontinuirano bez specijalističke anesteziološke ambulante.

 

-Odjel  radiologije radi kontinuirano za pacijente unutar ustanove.

Od vanjskih pacijenata prima onkološke pacijente, sumnju na malignitet, trudnice, djecu, kao i pacijente upućene sa CUMA naše ustanove,

-Odjel za laboratorijsku dijagnostiku radi kontinuirano za pacijente unutar ustanove (bez vanjskih pacijenata).

Odjel za transfuziologiju radi kontinuirano (bez vanjskih pacijenata).

Odjel za mikrobiološku dijagnostiku-radi kontinuirano za pacijente unutar ustanove.

Odjel za patološku anatomiju i citologinju radi poslove koji nedopuštaju odgađanje.

-Odjel za vaskularnu i torakalnu hirurgiju:

-povrede krvnih sudova

-rupture aneurizma

-akutna ishemija

Nemedicinske službe i Bolnička apoteka rade kontinuirano, odnosno po nalogu poslodavca one poslove koji se ne mogu odgađati i koji su rokovima vezani.

Član 3.

Pacijenti koji su hospitalizirani će biti tretirani adekvatno kao što je i uobičajeno.

 

Član 4.

Poslodavac i Sindikat su saglasni da će poslove koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka iz člana 2.ovog Sporazuma ukoliko je potrebno obavljati svi radnici po uobičajenom rasporedu.

Član 5.

Poslodavac i Sindikat su suglasni da će poduzeti potrebne mjere neophodne za osiguranje života i zdravlja građana, kao i za osiguranje imovine ustanove, a koje neće umanjiti ili isključiti pravo radnika na štrajk.

Član 6.

Poslodavac i Sindikat su suglasni da radnici za vrijeme štrajka ostvaruju pravo na punu plaću kao i sva druga prava u skladu sa Pravilnikom o radu i Pravilnikom o plaćama i da se ta prava ni na koji način ne mogu isključiti ili umanjiti zbog štrajka.

Član 7.

Minimalni broj medicinskih tehničara koji će biti na radnom mjestu za vrijeme štrajka će za svaki odjel biti najmanje 20% radnika koji rade na tom odjelu.

 

 Član 8.                                                        

Ovaj Sporazum je zaključen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka strana potpisnica za svoje potrebe zadržava po dva (2) primjerka.

 

   Mostar, 12.10.2023.godine