Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Šef službe:

Irma Mezit, dipl. iur

Telefon:

036/503-287

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

O službi za pravne, kadrovske i opće poslove

Odsjeci:

 • odsjek za pravne poslove
 • odsjek za kadrovske poslove
 • odsjek za opće poslove 

U pravnoj službi zaposleno je 6 radnika i to :

 • šef službe,
 • referent za radno pravne poslove,
 • 2 arhivara,
 • 2 referenta za protokolu.

Služba za pravne i kadrovske poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • pripremu i izradu opštih akata,
 • izrađuje obrazac ugovora o radu, ugovora o djelu , odluka vezanih za prava  i obaveze iz radnog odnosa,
 • izrada ugovora od interesa za bolnicu,
 • obavlja poslove „ zaštitnika„ pacijentovih prava ,
 • izrada elaborata ,pravnog mišljenja , izvještaja i informacija vezana za pravna i kadrovska pitanja od interesa za bolnicu,
 • zastupa ustanovu pred sudovima i drugim institucijama  u predmetima koje odredi direktor i Upravni  odbor,izrađuje podneske, a sve  shodno odredbama ZPP FBiH koja se odnose na zastupanje,
 • provodi postupak utvrđivanja odgovornosti pri povredi radne obaveze,
 • izrađuje materijale za stručna tijela bolnice iz područja pravne i kadrovske problematike,
 • sudjeluje u javnim raspravama, analizira primjedbe i mišljenja iznijeta na stručnih tijela bolnice,                          
 • obavlja poslove oko upisa u sudski registar, zemljišne i druge knjige,
 • prati zakonske i druge propise i ukazuje na obaveze koje proizilaze iz njih,
 • vodi  matičnu knjigu,
 • odjave i prijave radnika,
 • daje mišljenja i donosi nacrt rješenja koje se odnose na prava iz radnih odnosa radnika,
 • kao i sva druga pitanja u vezi radno pravnih odnosa.

Referenti na protokolu obavljaju poslove:

 • vrši prijem , otvaranje, signiranje, evidentiranje prispjele pošte ,priprema poštu za otpremu i istu zavodi i otprema u za to određene knjige i elektronski,
 • vodi popis akata ,dostavlja prispjelu poštu preko dostavnih knjiga , ovisno da li se radi o internoj ili vanjskoj pošti,
 • dostavlja dokumentaciju o rođenim i umrlim  na matični ured, te dostavlja medicinsku dokumentaciju  na ZZO,
 • obavlja poslove fotokopiranja i šalje potrebnu dokumentaciju na telefax,
 • vrši arhiviranje završenih predmeta
 • vrši dostavljanje pošte na području grada ,preuzima poštu ,vrši raznošenje pošte po radnim jedinicama i obavlja i druge administrativne  poslove u skladu sa zanimanjem i radnim mjestom.

Poslovi arhivara:

 • čuva, sređuje i popisuje arhivsko i registraturno gradivo,
 • vodi brigu o odlaganju arhivskog i registraturskog gradiva u odgovarajuću prostor,
 • vodi arhivsku knjigu ,
 • pronalazi i izdaje predmete iz arhivskog depoa,
 • vodi brigu o osiguranju materijalno-fizičke zaštite gradiva,
 • sastavlja i šalje izvještaj o priraštaju arhivske građe za proteklu godinu, vrši popis i priraštaj arhivske građe za tekuću godinu,
 • vodi brigu da li je izdano gradivo vraćeno u arhivu,
 • izrađuje samostalnu liste kategorija arhivskog materijala kao i liste za škartiranje ,
 • vrši izlučivanje i uništavanje  bezvrijednog   materijala svake godine čiji su rokovi čuvanja istekli,
 • vodi i ulaže u registar sva normativna akta ustanove ,
 • vrši primopredaju i arhiviranje odjeljenskih arhiva i  informatičku  obradu podataka.