Služba za javne nabavke

Šef službe:

Sanja Hadžiabdić, dipl. iur

Telefon:

036/503-286

Fax:

036/576-915

Mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

O službi za javne nabavke

Stručni saradnici za javne nabavke:

 1. SANJA ŠARIĆ DRLJEVIĆ,dipl.oec., Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 2. MINELA VRCE,mag.oec, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Služba za javne nabavke obavlja slijedeće poslove:

 • praćenje zakonskih i pozakonskih propisa koji se odnose na poslove iz nadležnosti službe,
 • priprema nacrta novih ili izmjene i dopune postojećih općih akata iz domena javnih nabavki,
 • koordinacija sa odjelima, bolničkom apotekom i drugim službama bolnice  u domenu javnih nabavki,
 • ispitivanje tržišta u postupcima javnih nabavki,
 • učestvovanje u planiranju svih vrsta nabavki roba, usluga i radova  na prijedlog organizacionih jednica,
 • praćenje realizacije plana nabavki i podnošenje periodičnih izvještaja nadležnim organima,
 • komunikacija sa dobavljačima,kao i sa drugim vanjskim licima radi ispravnog i zakonitog sprovođenja javne nabavke i utvrđivanja  spornih činjenica,
 • učestvuje u provođenju postupaka javnih nabavki (izrada tenderske dokumentacije i ostale potrebne dokumentacije),
 • učešće u radu komisija za javnu nabavku (sastavljanje zapisnika i izvještaja o radu komisije, davanje preporuke za izbor ponuđača, učešće u izradama rješenja i izjašnjenja na žalbe ponuđača),
 • praćenje , ažuriranje i vođenje  evidencija u postupcima javnih nabavki,
 • izrađuje odluke, rješenja i obavještenja u provođenju procedura javnih nabavki,
 • vodi evidenciju zaključenih ugovora i prati njihovu realizaciju u saradnji sa organizacionim jedinicama KB Mostar (odjelima, bolničkom apotekom, službama).