Kantonalna bolnica Mostar

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Dezinfekcionih sredstava za Lot 1 i Lot 2

Na osnovu člana 69.stav (1) tačka b), stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), u postupku nabavke  dezinfekcionih sredstava   ,direktor donosi

O D L U K U

 

o poništenju postupka javne nabavke  -  Dezinfekcionih sredstava za Lot 1  DEZINFEKCIJA SLUZNICA i Lot 2 –  DEZINFEKCIONO SREDSTVO ZA KOŽU – SVOJSTVO LIJEKA    

Član 1.

 

U skladu sa članom 69 stav (2) tačka f) ZJN, poništava se postupak javne nabavke Dezinfekcionih sredstava za za Lot 1 – DEZINFEKCIJA SLUZNICA i Lot 2 – DEZINFEKCIONO SREDSTVO ZA KOŽU – SVOJSTVO LIJEKA    , jer nije dostavljena nijedna ponuda u krajnje određenom roku.

Član 2.

 

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici ugovornog organa.

 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Postupak javne nabavke    Dezinfekcionih sredstava“  , pokrenut je putem Otvorenog   postupka sa objavom obavještenja na Portalu  javnih nabavki br: 40-1-1-15-3-27/21  od 01.04.2021 godine.

S obzirom da do krajnje određenog roka,nije dostavljena nijedna ponuda,  u skladu sa članom 69 stav(2) tačka a) Zakona  o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pravni lijek:

-Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.