Kantonalna bolnica Mostar

Odluka o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima

Broj:01-1-6024/19

Mostar, 27.12.2019.

               

 

Na osnovu člana 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar , člana 5.Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu broj 84/19 od ­­­­­26.12.2019, a u vezi sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a(„Službene novine HNK-a“ broj 4/19, 5/19) donosim

 

 

ODLUKU

o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima

 

 

 

OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovom odlukom propisuje se postupak prijema u radni odnos radnika u KB „Dr.Safet Mujić“Mostar putem javnog oglašavanja na neodređeno i određeno vrijeme, kriteriji za bodovanje prijavljenih kandidata, imenovanje i rad komisije za provedbu javnog oglasa, provjera radnih i stručnih sposobnosti kandidata, lista i izbor najuspješnijih kandidata i druga pitanja vezana za prijem u radni odnos putem javnog oglašavanja.

 

 

 

POSTUPAK PRIJEMA U RADNI ODNOS

 

 

Član 2.

(Obaveza javnog oglašavanja)

 

(1)   Radna mjesta  u KB “Dr.Safet Mujić“ Mostar  utvrđena Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta popunjavaju  se putem javnog oglašavanja.

(2)   Postupak prijema u radni odnos putem javnog oglašavanja pokreće se nakon donošenja odluke direktora o prijemu radnika na određeno radno mjesto na neodređeno ili određeno vrijeme.

(3)   Poslodavac potrebu o prijemu radnika u radni odnos objavljuje u formi obavijesti o raspisivanju javnog oglasa u dva dnevna lista dostupna na području kantona.Sadržaj javnog oglasa se objavljuje na web stranici ustanove sa danom posljednje objave obavijesti i mora biti dostupna svim zainteresovanim kandidatima do posljednjeg dana roka ostavljenog za prijavu kandidata, a isti se također dostavlja i nadležnoj službi za zapošljavanje.

 

 

 

 

 

 

Član 3.

(Prijava na javni oglas)

 

(1)   Pod prijavom na javni oglas smatra se prijavni obrazac koji se može preuzeti na službenoj web stranici KB Mostar www.kb.mostar.ba sa potrebnom dokumentacijom koja se traži javnim oglasom.

(2)   Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijavni obrazac iz stava 1.ovog člana potpisan od strane podnosioca, podnesen u roku određenom u javnom oglasu i uz koji su priloženi svi dokazi naznačeni u javnom oglasu.

(3)   Dokumenti ( orginal ili ovjerena kopija ) kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova su:

-        izvod iz matične knjige rođenih, 

-        uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,

-        uvjerenje o državljanstvu  ne starije od 3  mjeseci od dana objave oglasa.

(4)   Dokazi o ispunjavanju posebnih uslova  utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta .

(5)   Dodatna dokumentacija (orginal ili ovjerena kopija )na osnovu koje  će se izvršiti  bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa podrazumjeva slijedeće:

-        uvjerenje /potvrda o radnom stažu od poslodavca koji se odnosi na poslove radnog mjesta koji se traži javnim oglasom, sa tačnom naznakom poslova i radnih zadataka  sa  godinama i mjesecima radnog staža;   

-        uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja  za školu/ fakultet koji se  traži oglasom,

-        dokazi o statusu kandidata, u skladu sa članom 16.ove odluke,  izdati od nadležnog kantonalnog / gradskog organa, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri       zapošljavanju , ne  starija od 3 mjeseca .

 

Član 4.

(Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos )

 

(1)   Direktor formira komisiju za svaki prijem posebno, koja se sastoji od 3 (tri) člana, u roku od osam (8 ) dana oda dana isteka roka za dostavljanje prijava, a može formirati jednu komisiju ako se radi o popunjavanju više istih ili sličnih radnih mjesta.

(2)   Članovi komisije trebaju imati isti ili viši stepen stručne spreme i po mogućnosti isti smjer stručne spreme za radno mjesto za koje se kandidat prijavio. U sastav komisije ulazi jedan predstavnik reprezentativnog sindikata ukoliko isti postoji.Podaci o članovima komisije (ime i prezime i stručna sprema) se objavljuju na web stranici i oglasnoj ploči ustanove.

(3)   Administrativno-tehničke poslove obavlja kadrovski referent Službe za pravne, opće i kadrovske poslove.

 

 

Član 5.

(Izuzeće članova Komisije)

 

(1)   Član komisije i prijavljeni kandidat čija je prijava uredna, potpuna i blagovremena  mogu zatražiti izuzeće od rada u komisiji u slučaju da postoji rizik od pristrasnosti člana komisije zbog povezanosti sa nekim od prijavljenih kandidata na osnovu krvnog  i tazbinskog srodstva, adoptivnog srodstva, prijateljskih i komšijskih odnosa i sl.

 

(2)   Zahtjev za izuzeće se može podnijeti do okončanja izbornog procesa, mora biti obraložen i uz isti je potrebno priložiti odgovarajuće dokaze.

(3)   O zahtjevu za izuzeće odlučuje direktor u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, te protiv ove odluke nije dopuštena žalba.

(4)   Do donošenja odluke o zahtjevu za izuzeće izborni proces miruje.

 

Član 6.

(Rad komisije)

 

(1)   Na prvoj sjednici komisija će izabrati  predsjedavajućeg iz reda svojih članova Komisije.

(2)   O svom  radu Komisija vodi  zapisnik koji potpisuju svi članovi Komisije.

(3)   Komisija je u okviru  procedure propisane ovim pravilnikom obavezna uraditi slijedeće:

-        preuzeti i razmotriti dokumentaciju kandidata koji su se prijavili na oglas  odnosno utvrditi koje prijave su blagovremene i potpune odnosno koji kandidati ispunjavaju formalno pravne uslove  iz oglasa ,

-        u skladu sa čl.9. i 10., izvršiti bodovanje kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i utvrditi bodovnu rang-listu na Obrascu za bodovanje kandidata koji je sastavni dio ovog pravilnika,

-        izvršiti  provjeru radnih i stručnih sposobnosti  kandidata (intervju, pismeni test , praktični rad )  i izvršiti drugo bodovanje,

-        utvrditi konačnu bodovnu rang-listu uz poštivanje člana 16. ove odluke i istu zajedno sa izvještajem o radu Komisije sa cjelokupnim  materijalom proisteklim u njenom radu, direktoru ustanove dostaviti na daljnje odlučivanje.

 

IZBORNI PROCES

 

Član 7.

(Otvaranje prijava)

 

(1)   Pravo sudjelovanja u izbornom procesu imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

(2)   Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje o čemu će komisija donijeti zaključak i dostaviti ga kandidatima.

(3)   Proces izbora kandidata komisija provodi u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uslov propisana za radno mjesto koje se traži javnim oglasom.

 

Član 8.

(Kriteriji za bodovanje)

 

(1)   U postupku prijema radnika  u radni odnos putem javnog oglasa kandidati će se bodovati po sljedećim kriterijima:

a)      radni staž  na poslovima radnog mjesta koji se traži javnim oglasom,

b)      uspjeh tokom školovanja/studiranja,

c)      provjera radnih i stručnih sposobnosti putem intervja, pismenog testa, praktičnog rada.

(2)   Kandidat će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

 

 

 

Član 9.

(Radni staž)

 

Kandidat  po osnovu radnog staža, za svaki navršeni mjesec radnog staža provedenog na poslovima koji odgovaraju traženoj stručnoj spremi i poslovima koji se traže oglasom dobija slijedeći broj ..........................................................................................................0,20 bodova.

   

 

Član 10.

(Uspjeh tokom školovanja/studiranja)

 

(1)   Kandidat koji konkuriše, po osnovu uspjeha tokom školovanja/studiranja propisanog za obavljanje posla na koji konkuriše, dobija sljedeći broj bodova:

 

Poslovi za koje je predviđena završena srednja četverogodišnja  škola,srednja trogodišnja škola i VKV

- prosječna ocjena utoku školovanja-

Poslovi za koje je predviđen I ili II ciklus studija

- prosječna ocjena u toku studiranja-

Broj bodova

1.

3,00-3,49

7,50-7,99

2,50-2,99

3

2.

3,50-3,99

8,00-8,49

3,00-3,49

5

3.

4,00-4,49

8,50-8,99

3,50-3,99

8

4.

4,50-4,99

9,00-9,49

4,00-4,99

10

5.

5,00

9,50-9,99

4,50-4,99

13

6.

 

10,00

15

 

(2)Poslovi  za koje je propisana osmogodišnja škola se ne boduju .

 

Član 11.

(Provjera znanja, radnih i stručnih sposobnosti )

 

(1)   Za radna mjesta za koja je kao uslov propisana osmogodišnja škola provjera kandidata se vrši putem intervjua sa svakim kandidatom.

(2)   Provjera kandidata za prijem u radni odnos na radna  mjesta za koja je kao uslov propisano srednje, više ili visoko obrazovanje vrši se putem intervjua, pismenog testiranja, te praktičnim ispitom ako komisija uvrdi da je potrebna dodatna provjera kandidata.

 

 

Član 12.

(Intervju)

 

(1)   Intervju se sastoji od četiri pitanja  koja se odnose na:

-        osnovna znanja iz domena poslova radnog mjesta i djelatnosti poslodavca,

-        komunikacijske sposobnosti,

-        sklonost timskom radu,

-        afinitet prema poslovima radnog mjesta na koji konkuriše,

-        opći dojam , itd.

(2)   Svim kandidatima na intervjuu  se postavljaju pitanja istog ili sličnog sadržaja.

(3)   Svaki član komisije daje za svako postavljeno pitanje  od 0-5 bodova.

 

Član 13.

(Testiranje )

 

(1)   Pismeni test se sastoji od 10 pitanja u formi opcijskih odgovora i traje 60 minuta.

(2)   Test se ocjenjuje bodovima  0 i 7 , na način da se kandidat za svaki tačan odgovor boduje sa 7 bodova, a netačan sa 0 bodova.

(3)   Može se zaokružiti samo jedan odgovor. 

(4)   U slučaju da kandidat zaokruži dva ili više odgovora, pitanje se neće bodovati.

 

 

Član 14.

(Praktični ispit)

 

(1)   Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos može provesti praktični ispit ukoliko ocijeni da je potrebna dodatna provjera znanja svakog kandidata. Sadržaj praktičnog ispita određuje komisija, a odnosi se na praktični prikaz vještina i znanja  iz djelokruga poslova radnog mjesta koje se traži javnim oglasom.

(2)   Praktični ispit ocijenjuje komisija jedinstvenom ocjenom  u rasponu  od 0-5 bodova.

(3)   Praktični ispit se održava isti dan kada i intervju i pismeni test, a može i dan nakon održavanja pismenog ispita.

 

 

Član 15.

(Lista uspješnih kandidata)

 

(1)   Komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata u skladu sa rezultatima odnosno ukupno ostvarenim bodovima iz čl.9. i 10., kao i  na usmenom, pismenom i praktičnom ispitu u zavisnosti koji način provjere je bio dio izbornog procesa, a  pri tome vodeći računa o pravu na prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale kandidate  u skladu sa posebnim propisima.

(2)   Komisija dostavlja direktoru izvještaj o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi komisije. Uz izvještaj se prilaže lista uspješnih kandidata.

 

 

 

 

Član 16.

(Pravo na prednost  prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima )

 

(1)   Kandidat koji konkuriše za posao u ustanovi, po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom o pravima boraca i člana njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18), ima pravo  prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate, ukoliko se na konačnoj bodovnoj rang-listi kandidata nalazi na prvom mjestu  odnosno ako je ostvario najmanje 80% bodova u odnosu na prvorangiranog kandidata.

 

(2)   U slučaju da se među kandidatima nalazi više osoba koje ostvaruju pravo iz stava 1.ovog člana, prednost pri zapošljavanju ima kandidat koji ima više bodova na osnovu člana 11., a ako i nakon toga imaju isti broj bodova , prednost ima kandidat s više bodova na osnovu člana 10. ove odluke , a ako u nakon toga kandidati imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat s više bodova na osnovu člana 9.ove odluke.

 

 

Član 17.

(Odustanak od prijave)

 

Kandidat koji se ne odazove urednom pozivu na provjeru znanja, radnih i stručnih sposobnosti smatra se da je odustao od svoje prijave , te gubi pravo učešća u proceduri izbora kandidata za prijem u radni odnos.

           

Član 18.

(Donošenje odluka)

 

(1)   Direktor u radni odnos može izabrati  prvog kandidata sa liste ili jednog od uspješnih kandidata koji je ostvario  najmanje 80% bodova prvorangiranog kandidata poštujući načelo prava na prednost prilikom zapošljavanja iz člana 16.ove odluke.

(2)   Direktor KB Mostar donosi jasno obrazloženu Odluku o izboru radnika na osnovu prijedloga  Komisije  u roku od od pet (5) dana od dana dostavljanja izvještaja i liste uspješnih kandidata.

(3)   Odluka iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži pouku o pravnom lijeku i ista se u roku od  (5) pet dana od dana donošenja,zajedno sa obavještenjem o rezultatima oglasa i listom uspješnih kandidata, te napomenom da se dokumentacija ne vraća, dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs.

(4)   U slučaju da se iz objektivnih razloga sa izabranim kandidatom  ne može zaključiti ugovor   o radu, ( npr.kandidat pismeno izjavio da odustaje ) direktor ustanove vrši izbor slijedećeg rangiranog kandidata do konačne popune upražnjenog radnog mjesta i o tome donosi  obrazloženu  odluku. 

(5)   Svaki kandidat ima pravo neposrednog uvida u dokumentaciju ostalih kandidata koja se odnosi na proceduru prijema u radni odnos  u roku od 3 (tri) dana od dana prijema Odluke o izboru kandidata  uz poštivanje Zakona o zaštiti ličnih podataka u odnosu na svakog kandidata.

(6)   Na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar  se odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja Odluke iz stava (1) ovog člana, objavljuju konačna bodovna rang-lista i Odluka .

 

Član 19.

(Ulaganje prigovora)

 

(1)         Kandidati koji su nezadovoljni odlukom o izboru radnika imaju pravo  u roku od osam dana od dana prijema odluke da podnesu prigovor Upravnom odboru KB Mostar u pisanoj formi.

(2)         Upravni odbor je obavezan donijeti odluku o prigovoru u roku od (15) petnaest dana  od prijema prigovora  i istu dostaviti podnosiocu prigovora.

(3)         Odluka Upravnog odbora je konačna.

 

Član 20.

(Zaključivanje ugovora o radu)

 

Direktor ustanove najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti  odluke o izboru radnika iz člana 18. ove odluke zaključuje Ugovor o radu sa izabranim kandidatom, te utvrđuje  datum početka rada.

 

 

ZAVRŠNE ODBEDBE

 

Član 21.

 

Ova odluka  će biti objavljen na oglasnoj ploči i zvaničnoj internet  stranici KB Mostar.

 

 

Član 22.

(1)   Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(2)   Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Pravilnik sa ktiterijima za prijem u radni odnos  broj 01-1-519/19 od 29.01.2019.godine.