Kantonalna bolnica Mostar

Odluka o prekidu postupka javne nabavke

Na osnovu čl.110.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 ), na preporuku komisije za javnu nabavku,  direktor JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“ Mostar , donosi

 

ODLUKU

o prekidu postupka javne nabavke

 

Član 1.

Prekida se postupak javne nabavke revizije finansijskih izvještaja za 2021.godinu JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar, broj obavještenja  40-7-2-54-3-82 /21  od 06.08.2021.godine, evidencijski broj nabavke 36/21, a na osnovu izjavljene žalbe na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge revizije finansijskih izvještaja  od strane ponuđača Address d.o.o. Sarajevo.

 

 

Član 2.

Postupak javne nabavke se prekida do donošenja odluke Ureda za razmatranja žalbi o kojoj će ugovorni organ obavijestiti sve učesnike u  postupku javne nabavke.

 

Član 3.

Оva odluka objavit će se na web-stranici zdravstvene ustanove, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja .

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke usluge revizije finansijskih izvještaja za 2021.godinu  pokrenut je putem konkurentskog postupka  sa objavom obavještenja na Portalu javnih nabavki  broj 40-7-2-54-3-82 /21 od 06.08.2021.godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a  je 8.000,00 KM.

Dana 10.09.2021.godine ugovorni organ je zaprimio žalbu ponuđača Address d.o.o. Sarajevo , izjavljenu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača,te shodno tome uložena žalba odgađa nastavak postupka javne nabavke do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi.

Zbog gore navedenog , a u skladu sa odredbama čl.110.Zakona o javnim nabavkama, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv  ove  odluke  nije dozvoljena žalba.