Kantonalna bolnica Mostar

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavki za 2021.godinu

Na osnovu čl.17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), čl.52.Statuta  JU Kantonalna bolnica  “Dr.Safet Mujić“ Mostar ,čl.57.Poslovnika o radu Upravnog odbora,  i potreba Kantonalne bolnice Upravni odbor  na 39. redovnoj sjednici održanoj dana 15.10.2021.godine, jednoglasno donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2021.godinu

 

Član 1.

Na osnovu ukazanih potreba JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar  utvrđuje  se  izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021.godinu broj 14/21 od 26.02.2021.godine.

 

 

Član 2.

Plan javnih nabavki se mijenja na način da se :

-        u dijelu plana nabavki koji se odnosi na robe:u okviru stavke pod rednim brojem 19.(nabavka stalnih sredstava –nemedicinski uređaji i oprema ) dodaje podstavka 19.4.“ nabavka i ugradnja panik rasvjete“.

-        za stavku pod rednim brojem 38.“nabavka usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije“ nabavka će se umjesto konkurentskog postupka provesti primjenom direktnog postupka nabavke

 

 

Podaci koji se odnose na izmjenu i dopunu Plana javnih nabavki sadržani su u tabeli:

 

 

R.

br.

Predmet

nabavke

Ekonomski

kod

Procjenjena vrijednost

bez PDV-a

Vrsta

postupka

Datum

pokretanja postupka

Okvirni

datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Podjela

na

lotove

19.4.

Nabavka i ugradnja panik rasvjete

 

101900

 

4.500,00  

 

Konkurentski

postupak

 

10/2021

 

11/2021

Vlastita sredstva

DA

39.

 

Nabavka usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije

550802

5.983,00

Direktni postupak

10/2021

10/2021

Vlastita sredstva

DA

 

 

Član 3.

Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabavki JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić“ Mostar za 2021.godinu.

Ostali podaci navedeni u Planu javnih nabavki za 2021.godinu ostaju nepromjenjeni.

 

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici ustanove.

 

 

Obrazloženje

Šefica službe za zaštitu imovine i lica obratila se sa zahtjevom za nabavku panik tastera za objekte Kantonalne bolnice.

Naime, zdravstvena ustanova je u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastva FBIH i Pravilnikom o zaštiti od požara naše ustanove dužna u slučaju evakuacije ili u slučaju nestanka struje osigurati vidljivost na putevima evakuacije, a  što osigurava panik rasvjeta.

Postojeća panik rasvjeta do sada nije mijenjana, a zamjena iste se mora vršiti svakih pet godina.

Što se tiče nabavke usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije vrši se  izmjena postupka nabavke obzirom na iznos procijenjene vrijednosti, kao i predmet nabavke , a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Upravni odbor je cijeneći prednje navedeno, odlučio kao u izreci Odluke.