Kantonalna bolnica Mostar

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Broj:01-1-5817/21

Mostar, 05.11.2020.godine

 

U skladu sa odredbom čl.18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14),  čl.65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar, čl.7.stav 2.Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.dio B Zakona o javnim nabavkama, Odluke Upravnog odbora o davanju saglasnosti za pokretanje i provođenje postupka broj 33/21 od 24.03.2021.godine, a u vezi sa usvojenim Planom javnih nabavki za 2021.godinu , direktor donosi

 

ODLUKU

o  pokretanju  postupka javne nabavke

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje  i provođenje postupka  javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku advokatskih usluga za potrebe Kantonalne bolnice.

                                                                              

 

Član 2.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke na jednogodišnjem novou iznosi 12.820,50 KM bez PDV-a, a realizovat će se primjenom odredbi Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama,zaključivanjem ugovora na period od dvije godine , a iz vlastitih sredstava Kantonalne bolnice.

 

Član 3.

Direktor će imenovati komisiju za provođenje postupka javne nabavke.

 

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na internet stranici ustanove.   

 

 

Obrazloženje


Planom javnih nabavki za 2021.godinu  JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar planirana je nabavka advokatskih usluga.

Cijeneći navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke .