Kantonalna bolnica Mostar

Javni poziv za dostavljanje ponude

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Maršala Tita br.294, 88000 Mostar, na osnovu Odluke broj: 01-1-5817/21, od 05.11.2021.godine i Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za

ADVOKATKE USLUGE

 

1.                  OPŠTI PODACI

 

1.1.      Podaci o ugovornom organu

 

Ugovorni organ: JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Adresa: Maršala Tita br.294, 88000 Mostar

IDB/JIB: 4227855320001

Telefon: 036/503 160

Faks: 036 576 915

Web adresa: www.kbmostar.ba

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

1.2.      Podaci o osobama zaduženim za kontakt

Kontakt osoba:Sanja Hadžiabdić,dipl.pravnik

Telefon: 036 503 286

Faks: 036 576 915

e-mail:sanja.hadziabdic@kbmostar

 

2.         PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

 

2.1.      Opis predmeta nabavke

 

2.1.1.   Podaci o postupku javne nabavke

 

Vrsta postupka javne nabavke je postupak javne nabavke za dodjelu ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH, uz zaključenje ugovora sa jednim dobavljačem.

 

Broj i datum Odluke o pokretanju postupka javne nabavke: Odluka broj 01-1-5817/21 od 05.11.2021.godine

 

Referentni broj iz Plana nabavki: 37/21

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke: 1.068,40 KM bez PDV-a mjesečno.

 

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke za period od 2 (dvije) godine iznosi 25.641,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Oznaka i naziv iz jedinstvenog riječnika javnih nabavki: 79110000 - 8

Vrsta ugovora o javnoj nabavci usluge je Ugovor o vršenju advokatskih usluga.

 

2.1.2.   Predmet nabavke

 

Predmet ovog postupka je nabavka advokatskih usluga na koje se primjenjuje poseban režim u skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH («Službeni glasnik BiH»,broj: 39/14), članom 7. i 8. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama. Predmet javne nabavke je vršenje advokatskih usluga na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u finansijskom planu - budžetu i planom javnih nabavki JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar, a koje podrazumjevaju sljedeće:

 

-           Učestvovanje u pripremi i izradi opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava Ugovornog            organa po zahtjevu Ugovornog organa,

-           Posredovanje u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rješavanja sporova i spornih   pravnih odnosa,

-           Davanje stručnih pravnih mišljenja u vezi primjene propisa koji se odnose na rad i          poslovanje Ugovornog organa,

-           Davanje pravnih savjeta za račun i za potrebe Ugovornog organa, kao i druge pravne      poslove koji su vezani za rad Ugovornog organa koji se odnose na primjenu pravnih    propisa,

-           Pravno zastupanje Ugovornog organa pred nadležnim sudovima i upravnim         organima.

 

2.1.3.   Tehničke specifikacije predmeta nabavke

 

Tehnička specifikacija predmeta nabavke je sastavni dio ovog poziva i data je u prilogu poziva.

 

2.1.4.   Period na koji se zaključuje ugovor

 

Ugovor o vršenju advokatskih usluga se zaključuje za kontinuirano (višekratno) izvršenje advokatskih usluga na period do 2 (dvije  ) godine.

 

3.         USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

 

3.1.      Uslovi za kvalifikaciju u smislu lične sposobnosti (član 45. stav (1) tačke c) i d) ZJN) i dokazi koji se traže

 

Ponuđač advokatsko društvo, zajednička advokatska kancelarija ili advokat je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

 

a)         U krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan te da protiv advokata ili advokatsko društvo  pred sudovima na području Bosne i Hercegovine nije podignuta optužnica, niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo sa propisanom kaznom zatvora do 5 godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom

b)         je upisan u Imenik advokatske komore;

c)         je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima  zemlje u kojoj je registrovan;

d)        je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

 

 

3.2.      Dokazi koje ponuđač mora dostaviti u pogledu lične sposobnosti:

 

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

 

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke, odnosno kojem bude dodijeljen ugovor je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

 

a)         izvod iz krivične evidencije Suda BiH da advokat ili advokatsko društvo u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini  ili zemlji u kojoj je registrovan i mjesno nadležnog nadležnog suda prema sjedištu ponuđača da protiv advokata ili advokatsko društvo  pred sudovima na području Bosne i Hercegovine nije podignuta optužnica, niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo sa propisanom kaznom zatvora do 5 godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom;

 

b)         izvod ili potvrda iz evidencije advokatske komore u kojim se vode činjenice da je advokatsko društvo, advokat ili zajednička advokatska kancelarija upisan u Imenik advokata advokatske komore;

 

c)         potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da advokatsko društvo, zajednička advokatska kancelarija ili advokat uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

 

d)        potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

 

Navedeni dokazi se obavezno dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude i izabrani ponuđač ih dostavlja na protokol Ugovornog organa u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Obavještenja o dodijeli Ugovora.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže ovim Pozivom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu.

Kao dokaz za ispunjavanje uslova iz člana 45. stav (1) tačke c) i d), prihvata se i sporazum ponuđača s nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu/uvjerenje poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

 

 

 

 

 

3.3.      Težak profesionalni propust (član 45. stav (5) Zakona o javnim nabavkama

 

Napominje se da se ponuda odbija ako Ugovorni organ, na bilo koji način, dokaže da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara subjekta određene težine.

 

3.4.      Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti - u smislu člana 46. Zakona o javnim nabavkama

 

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora ispunjavati sljedeći uslov sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti i to:

 

a) da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke;

Za ugovorni organ kao dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti prihvatljivi su sljedeći dokazi:

 

a) Rješenje nadležne Advokatske komore iz koje je vidljivo da je ponuđač registrovan za pružanje predmetnih usluga i isto se obavezno dostavlja uz ponudu kako bi se utvrdilo da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke i

b) potvrda kojom se potvrđuje da je advokat, advokatsko društvo ili zajednička advokatska kancelarija upisana u imenik nadležne Advokatske komore.

 

Navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove tačke javnog poziva dostavljaju se u originalu ili kao ovjerena kopija originala.

U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove tačke javnog poziva ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.

 

3.5.      Tehnička i profesionalna sposobnost - u smislu člana 50. Zakona o javnim nabavkama

 

U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove:

 

a)         Minimalno 20 godina iskustva u pružanju advokatskih usluga;

b)         ponuđač mora imati na raspolaganju odgovarajuće osoblje za pružanje predmetnih usluga. Za potrebe pružanja usluga ove vrste ponuđač mora imati najmanje 7 (sedam) angažovanih osoba, bez obzira na način njihovog angažiranja, a od tog broja minimalno 4 advokata.

c)         ponuđač mora biti osiguran od advokatske odgovornosti u minimalnom iznosu od 500.000,00 KM

 

 

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, prema tački 3.5. Tenderske dokumentacije, će se vršiti na osnovu sljedećih dokaza:

 

*          Potvrda nadležne Advokatske komore iz koje jasno proizilazi da ponuđač ima minimalno          20 (dvdeset) godina iskustva u pružanju advokatskih usluga.

*          Ukoliko je ponuđač advokatsko društvo ili zajednička advokatska kancelarija potrebno je             dostaviti dokaz da minimalno jedan član ili uposlenik advokatskog društva ili zajedničke             advokatske kancelarije ispunjava uslove minimalnog radnog iskustva od 20 godina.

*          potvrda od nadležne institucije o radnom angažmanu advokata i drugog osoblja.

-           Polica osiguranja od advokatske odgovornosti u minimalnom iznosu od 500.000,00 KM

 

Navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

 

 

4.         PODACI O PONUDI

 

4.1. Kriteriji za izbor ponude

 

Kriterij za izbor ponude je najniža cijena ponude - advokatskih usluga, sa ponuđenim iznosom popusta.

Navedeni popust mora biti iskazan u procentima u iznosu koji ponuđač odredi, odnosno prilikom dostavljanja fakture, a koji je predmet ugovora.

 

4.1 Sadržaj ponude i način pripreme ponude

 

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovom Javnom pozivu. Ponude koje nisu pripremljene u skladu sa ovim javnim pozivom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Ponuda treba da sadrži:

a)         popunjeni obrazac za ponudu/obrazac za dostavljanje ponude

b)         popunjen obrazac za cijenu ponude

c)         dokaze i izjave zahtjevane u tački 3.1. Uslovi za kvalifikaciju u smislu lične sposobnosti

d)        Potvrdu Advokatske komore u kojoj će biti jasno navedeno iskustvo ponuđača,   odnosno angažovanih advokata u advokatskom društvu ili zajedničkoj advokatskoj kancelariji u oblasti advokatskih usluga.

e)         Dokaz o broju angažovanog osoblja iz tačke 3.5. Tehnička i profesionalna sposobnost.

f)         izjava da nema smetnji po pitanju člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH

g)         potpisan prijedlog ugovora

h)         datum ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača.

 

Ako se radi o grupi ponuđača, obrazac za dostavljanje ponude sadrži podatke za svakog člana grupe ponuđača, uz obaveznu naznaku člana grupe ponuđača koji je ovlašten za komunikaciju s ugovornim organom.

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač je obavezan pridržavati se zahtjeva i uslova iz ovog poziva. Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst poziva.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. 

 

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude na kojima ima neki tekst numerisane rednim brojevima 1.,2.,3.,..., n. U skladu sa stavom Agencije za javne nabavke BiH pod čvrstim uvezom se podrazumijeva ponuda uvezana odnosno ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom. Pod čvrstim uvezom se ne podrazumijeva uvez „Spiralno“, ponuda dostavljena u plastičnoj fascikli ili sličan uvez koji omogućava nesmetano mijenjanje stranica ponude. U slučaju da ponuđač uveže ponudu na navedeni način uvez mora biti dodatno osiguran jamstvenikom. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

 

Ukoliko ponuda ne bude čvrsto uvezana i numerisana na gore navedeni način ista će se smatrati neprihvatljivom i bit će odbačena iz daljnjeg postupka nabavke.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na naprijed opisani način.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

 

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Izuzetno od prethodnog stava, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i ovom pozivu.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

 

4.2 .Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

 

U slučaju da ponuđač primijeti da je načinio grešku prilikom pripreme ponude ista mora biti ispravljena na način da ispravljeni podaci moraju biti vidljivi, potvrđeni potpisom ponuđača i sa datumom izvršenja ispravke.

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

 

4.3.      Period važenja ponude (opcija ponude)

 

Ponude moraju važiti 60 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u ovom pozivu (zahtijevan od strane ugovornog organa).

U periodu važenja ponude, ugovorni organ može zahtijevati od ponuđača, u pisanoj formi, da produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev.

Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

Ponuđač koji pristane produžiti period važenja ponude, i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude. U periodu produženja važenja ponude, ponuda se ne može mijenjati.

 

4.4.      Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa

 

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

 

Ponuđač je dužan popuniti Obrazac za cijenu ponude, u skladu sa uslovima navedenim u ovom Javnom pozivu.

 

4.5.      Način određivanja cijene ponude

 

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude (bez PDV-a).

Jedinična cijena koju dostavi ponuđač u ponudi je fiksna i neće se mijenjati u toku trajanja ugovora. Ponuđena cijena treba da sadrži kompletnu cijenu za predmetnu uslugu, bez taksi na podneske, bez obzira i na eventualni ishod postupka.

 

Popust se obavezno izražava u procentima i uračunava se na svaki pojedinačni završeni predmet.

 

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (KM).

 

Ugovorni organ će zaključiti ugovor sa izabranim ponuđačem u vrijednosti iznosa sredstava koje je planirao za ovu vrstu usluga bez uračunatog PDV-a.

 

4.6.      Preferencijalni tretman domaćeg

 

Budući da je Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine(„Službeni glasnik BiH“,broj 34/20).istekla zaključno sa 01.06.2021.godine, a nije donesena nova odluka kojom bi se definisao preferencijalni tretman domaćeg iz čl.67. Zakona o javnim nabavkama, isti nije moguće primjeniti prilikom poređenja i ocjene ponuda.

 

5.   Način dostavljanja ponude, mjesto, datum i rok za dostavljanje ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u Ugovornom organu, na adresi navedenoj u javnom pozivu, najkasnije do 23.11.2021. godine do 10:00 sati.

Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

a)         naziv i adresa ugovornog organa,

b)         naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,   

c)         naziv predmeta nabavke, odnosno naznaka "Ponuda za nabavku advokatskih usluga“

d)        naznaka "NE OTVARAJ".

 

Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu.

 

6.         Dopuštenost podnošenja alternativne ponude 

 

Nije dopušteno podnošenje alternativne ponude.

 

7.         Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja

 

Pregovori se neće provoditi.

 

8.         Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

 

Ponude se otvaraju na adresi ugovornog organa dana 23.11.2021. godine u 10:30sati, Objekat Ginekologije i Pedijatrije , II sprat.

 

U skladu sa članom 7. stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Javni poziv za dostavu ponuda objavit će se na web stranici

 

Prilog:

  

Aneks II  -      Obrazac za ponudu

Aneks III -      Obrazac za cijenu ponude- usluge

Aneks IV -      Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. ZJN BiH

Aneks V -       Obrazac izjave iz člana 52. Zakona

Aneks VI -      Nacrt Ugovora