Kantonalna bolnica Mostar

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i  5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1- 6024/19 od 27.12.2019.godine, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, te Odluke o potrebi prijema broj           01-1-5742/22 od 04.11.2022.godine, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za  popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.NEODREĐENO VRIJEME

1.1.Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj njezi na Odjelu za internu medicinu..............................(1 izvršilac)

1.2.Čistačica u Eko servisu bolnice........................................................................................................(1 izvršilac)

 

2.ODREĐENO VRIJEME

2.1.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za pedijatriju-do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najduže do 6(šest) mjeseci....................................................................................................................................(1 izvršilac)

 

 

OPŠTI USLOVI

·         da je kandidat  stariji od 18 godina

·         da je državljanin BiH

 

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova svi kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-        obrazac prijave na javni oglas,

-        izvod iz matične knjige rođenih, 

-        uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,

-        uvjerenje o državljanstvu  ne starije od 3  mjeseci od dana objave oglasa.

 

 

POSEBNI USLOVI

Za poziciju pod rednim brojem 1.1.Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj njezi na Odjelu za internu medicinu

Opis poslova

 

-monitoring pacijenata 24 sata,

-ordiniranje terapije po uputi ljekara,

-njega pacijenta,

-snimanje EKG,

-aspiriranje pacijenta,

-asistiranje ljekaru prilikom reanimacije,

-priprema i rukovanje sa aparaturom,

-vođenje protokola , šifriranje i administracija,

-i drugi poslovi iz djelokruga rada po nalogu  voditelja odsjeka i odgovorne sestre odsjeka.

 

Uslovi: SSS medicinska škola općeg smjera , položen stručni ispit,certifikat za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva na poslovima intenzivne  njege, edukacija  iz oblasti intenzivne njege.

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, dokaz o radnom iskustvu,  certifikat o završenoj edukaciji (ukoliko je kandidat posjeduje).

Za poziciju pod rednim brojem 1.2.Čistačica u Eko servisu bolnice

Opis poslova

-obavlja sve poslove na održavanju čistoće bolesničkih soba ,hodnika,ambulantni,sanitarnih i drugih prostorija bolnice na osnovu rasporeda koji je u nadležnosti glavne sestre / tehničara bolnice u koordinaciji   glavnih sestara/ tehničara odjela ,više puta, brine o deponovanju smeća na određeno mjesto, po završetku radnog vremena provjerava i ostavlja u sigurnom  stanju  prozore, vrata , vodovodne i električne instalacije. obavlja i druge poslove u vezi sa spremanjem i čiscenjem po nalogu glavne sestre-tehničara bolnice .

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

Uslovi: NK radnik (osmogodišnja škola)

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi

 

 

Za poziciju pod rednim brojem 2.1.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za pedijatriju

Opis poslova

 -obavlja sve poslove sestrinske njege  na  odsjeku  na koji je raspoređena,

-asistira  kod pregleda pacijenata,

-prikuplja materijal potreban za sve pretrage i analize,

-rukuje aparatima na odjelu,

-provodi potrebnu terapiju,

-vrši upis bolesnika i njihovu pripremu za pregled,

-radi samostalno i u timu za zdravstvenu njegu pacijenata,

-brine se o urednosti i čistoći bolesničkih soba  i radnog prostora ,

-obavlja  i druge medicinske i administrativne poslove u skladu sa pravilima struke  uz  primjenu etičkog kodeksa medicinskih sestara,

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

Uslovi: SSS medicinska škola pedijatrijskog ili općeg smjera, položen stručni ispit,certifikat za samostalan rad, poznavanje rada na računaru.

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Ukoliko među prijavljenim kandidatima za radno mjesto 1.1.nijedan kandidat ne posjeduje edukaciju iz oblasti intenzivne njege svi kandidati će se bodovati, a izabrani kandidat će se uputit na dodatnu edukaciju.

 

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje /potvrdu ili drugu ispravu škole (ovjerena kopija svjedočanstva), kao i uvjerenje /potvrdu drugih institucija koje se bave obučavanjem rada na računaru.

 

Prijavljeni kandidati će se bodovati po slijedećim kriterijima:

-        radni staž na poslovima radnog mjesta koji se traži javnim oglasom,

-        uspjeh tokom školovanja,

-        provjera radnih i stručnih sposobnosti .

U vezi sa navedenim kandidati su pored dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova dužni dostaviti:

-        uvjerenje /potvrda o  radnom stažu od poslodavca koji se odnosi na poslove radnog mjesta koji se traži javnim oglasom, sa tačnom naznakom poslova i  radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža,

-        uvjerenje /potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja.

 

 

 

 

Kandidati će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršit će se provjera radnih i    stručnih sposobnosti.

Prijem u radni odnos vrši se uz probni rad u trajanju od 30 dana.

 

Napomena:Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1.Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica u HNK-a(“Službene novine HNK-a” broj 6/18, 4/21), Zakona o demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica (Službene novine FBiH broj 54/19), te su kandidati dužni dostaviti dokaz/potvrdu ili uvjerenje/ za navedeno ne starije od tri mjeseca  od objave oglasa.

 

 

Napomena: Izabrani kandidat je obavezan prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o svom zdravstvenom stanju i psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Kantonalne bolnice“Dr.Safet Mujić“ Mostar .

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji .

Neblagovremene i nepotpune prijave  neće biti uzete u razmatranje, iste će se odbaciti zaključkom i dostaviti kandidatima.

 

Obrazac za prijavu na javni oglas kandidati mogu preuzeti na web stranici poslodavca www.kbmostar.ba

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Ul. Maršala Tita br.294

88000 Mostar

sa naznakom PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta)

NE OTVARATI “