Kantonalna bolnica Mostar

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta

Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i  5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1- 6024/19 od 27.12.2019.godine, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, te Odluke o potrebi prijema broj 02-15-1-2481/22 od 17.05.2022.godine,direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za  popunu upražnjenog radnog mjesta

 

ODREĐENO VRIJEME

·         Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivnu medicinu-u trajanju od 12 mjeseci......(1 izvršilac)

 

 

OPŠTI USLOVI

·         da je kandidat  stariji od 18 godina

·         da je državljanin BiH

 

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova svi kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-        obrazac prijave na javni oglas,

-        izvod iz matične knjige rođenih, 

-        uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,

-        uvjerenje o državljanstvu  ne starije od 3  mjeseci od dana objave oglasa.

 

POSEBNI USLOVI

Opis poslova za radno mjesto medicinska sestra/tehničar na Odjelu za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivnu medicinu

-osiguranje najkvalitetnije njege kroz pružanje intenzivnog liječenja, nadzora i njege pod nadzorom voditelja za njegu bolesnika,

-monitoring pacijenta 24 sata,

-reanimacija ,

-ordiniranje terapije po uputi specijaliste i stručnjaka za njegu bolesnika,

-njega pacijenta,

 -obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada po naredbi nadređenih.

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

Uslovi : SS, medicinska  škola općeg  smjera, stručni ispit ,certifikat za samostalan rad, edukacija za rad na intenzivnoj njezi na  klinici ili bolnici i poznavanje rada na računaru.  

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, certifikat o završenoj edukaciji (ukoliko je kandidat posjeduje), dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Ukoliko među prijavljenim kandidatima za radno mjesto medicinska sestra/tehničar na Odjelu za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivnu medicinu nijedan kandidat ne posjeduje edukaciju iz oblasti intenzivne njege svi kandidati će se bodovati, a izabrani kandidat će se uputit na dodatnu edukaciju.

 

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje /potvrdu ili drugu ispravu škole (ovjerena kopija svjedočanstva), kao i uvjerenje /potvrdu drugih institucija koje se bave obučavanjem rada na računaru.

 

Prijavljeni kandidati će se bodovati po slijedećim kriterijima:

-        radni staž na poslovima radnog mjesta koji se traži javnim oglasom,

-        uspjeh tokom školovanja,

-        provjera radnih i stručnih sposobnosti .

 

U vezi sa navedenim kandidati su pored dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova dužni dostaviti:

-        uvjerenje /potvrda o  radnom stažu od poslodavca koji se odnosi na poslove radnog mjesta koji se traži javnim oglasom, sa tačnom naznakom poslova i  radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža,

-        uvjerenje /potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja.

 

Kandidati će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršit će se provjera radnih i    stručnih sposobnosti.

Prijem u radni odnos vrši se uz probni rad u trajanju od 30 dana.

 

Napomena:Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana1.Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica u HNK-a(“Službene novine HNK-a” broj 6/18, 4/21), Zakona o demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica (Službene novine FBiH broj 54/19), te su kandidati dužni dostaviti dokaz/potvrdu ili uvjerenje/ za navedeno ne starije od tri mjeseca  od objave oglasa.

 

Napomena: Izabrani kandidat je obavezan prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o svom zdravstvenom stanju i psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Kantonalne bolnice“Dr.Safet Mujić“ Mostar .

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji .

Neblagovremene i nepotpune prijave  neće biti uzete u razmatranje, iste će se odbaciti zaključkom i dostaviti kandidatima.

 

Obrazac za prijavu na javni oglas kandidati mogu preuzeti na web stranici poslodavca www.kbmostar.ba

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Ul. Maršala Tita br.294

88000 Mostar

sa naznakom PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta)

NE OTVARATI “