Kantonalna bolnica Mostar

Javni oglas za izdavanje u zakup višak nezdravstvenog prostora

Na osnovu člana 5.Pravilnika o bližim uslovima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup („Službene novine            FBiH, broj 28/12) i Odluke Upravnog odbora broj 142/21 od 22.11.2021, direktor JU Kantonalna bolnica „ Dr. Safet Mujić„ Mostar  objavljuje:


JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup višak nezdravstvenog prostora

 Član 1.

Daje  se  u zakup višak nezdravstvenog prostora u JU Kantonalna bolnica“Dr.Safet Mujić“Mostar  na adresi : Maršala Tita 294,  88 000 Mostar, kako slijedi:

R.broj

Lokacija i namjena prostora

Površina

Početna cijena 1m² zakupnine bez PDV

Režijski

troškovi

1.

Zidani objekat u krugu bolnice, lijevo od glavnog ulaza u bolnicu, namjena –Apoteka /PJ apoteke

67 m2

15

Snosi zakupac

 

                                                             Član 2.

Prostor se izdaje u zakup na određeno vrijeme na rok od 5 godina računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

                                                             Član 3.

Pravo učešća u javnom pozivu imaju pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje apotekarske djelatnosti.

                                                             Član 4.

Podnosilac prijave je dužan uz prijavu dostaviti sljedeće:

-izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca,

-rješenje o odobrenju za rad izdatog od resornog ministarstva,

-ovjerenu izjavu da nema bilo kakvih finansijskih obaveza po bilo kom osnovu prema Kantonalnoj bolnici,

-potvrdu banke o solventnosti,

-iznos ponuđene zakupnine koja ne može biti manja od početne cijene utvrđene ovim oglasom  (ovjerena izjava o početnoj cijeni zakupnine),

-naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru (ovjerena izjava),

-ovjerenu izjavu o vremenskom razdoblju plaćanja zakupnine unaprijed,

-izjavu da se obavezuje u slučaju da bude izabran kao najpovoljniji ponuđač prihvatiti sklapanje Ugovora o zakupu, da prihvata uslove iz javnog oglasa, te da njegova ponuda ostaje na snazi 60 dana od dana otvaranja ponude.

 

                                                            Član 5.

Podnosilac prijave dužan je uplatiti iznos od 50,00KM na ime jemstva-osiguranje za ozbiljnost ponude na žiroračun zakupodavca br:199-544-00312352-06 kod Sparkasse bank Mostar, te priloziti uplatnicu uz ostalu dokumentaciju.

                                                              Član 6.

Plaćanje zakupnine počinje od momenta zaključenja ugovora i to do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.Zakupodavac će na iznos zakupnine obračunati PDV.

 

Član 7.

Zakupni prostor će dati licu koje ponudi veću cijenu po m².

U slučaju da su dvije ili više ponuda utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda prethodnog zakupca.

U slučajuda su dvije ili više ponuda utvrđene kao najpovoljnije, a prethodni zakupac se ne javi na objavljeni oglas, prednost ima ponuđač koji ponudi plaćanje zakupnine unaprijed za veći broj mjeseci.

Član 8.

Ponuda se dostavlja preporučeno poštom ili se predaje lično na protokol na adresi sjedišta zakupodavca u roku od 15 dana od dana posljednje objave u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

„Ponuda za davanje u zakup nezdravstvenog prostora JU Kantonalna bolnica“Dr.Safet Mujić“Mostar –NE OTVARAJ“ –Otvara Komisija za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 9.

Ponuda sa dokazima se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji u jednom primjerku. 

 

Član 10.

Nepotupne i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

Član11.

Zakupodavac zadržava pravo da ne izabere ni jednog ponuđača, u kojem slučaju vraća jamstvo za ozbiljnost ponude.

 

Član 12.

Ukoliko izabrani ponuđač odustane od prava na davanje u zakup prostora, povrat sredstava na ime ozbiljnosti ponude neće mu se vratiti.

 

Član 13.

Depozit će se vratiti ponuđačima koji nisu izabrani kao najpovoljniji, ako nisu odustali od ponude ili izmjene ponude poslije roka za dostavu ponude.

Član 14.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijet će se u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.Rok zaključenja ugovora o zakupu je 15 dana od dana dostave obavjesti o izboru najpovoljnijeg ponuđača.Ako izabrani ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude i neće mu se vratiti depozit, a zakupodavac može ponuditi zaključivanje ugovora prvom sljedećem ponuđaču koji ispunjava uslove iz javnog oglasa uz uslov da prihvati ponuđeni iznos naknade prvog ponuđača.

Član 15.

Ovaj javni oglas će se objaviti na Web stranici zakupodavca i u dnevnim novinama „Dnevni avaz“.

 

Član 16.

Zakupodavac ima pravo da u bilo koje vrijeme, u potpunosti ili djelimice, poništi oglas za dodjelu u zakup poslovnog prostora.

 

Mostar, 16.05.2022