Kantonalna bolnica Mostar

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i  5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1- 6024/19 od 27.12.2019.godine, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, te Odluke o potrebi prijema broj           01-1-467/23 od 28.02.2023.godine, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar raspisuje

 

 

 

JAVNI OGLAS

za  popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1.ODREĐENO VRIJEME

1.1.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za opću,abdominalnu i neurohirurgiju-u trajanju od 12 mjeseci (2 izvršioca)

1.2.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za vaskularnu i torakalnu hirurgiju-u trajanju od 12 mjeseci......(2 izvršioca)

1.3.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za infektologiju-u trajanju od 12 mjeseci.....................................(1 izvršilac)

1.4.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za psihijatriju-u trajanju od 12 mjeseci........................................(1 izvršilac)

 

 

 

OPŠTI USLOVI

 

 • da je kandidat stariji od 18 godina
 • da je državljanin BiH

 

 

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova svi kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • obrazac prijave na javni oglas,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3  mjeseci od dana objave oglasa.

 

 

 

POSEBNI USLOVI

Za poziciju pod rednim brojem 1.1.Medicinska sestra/tehničar na odjelu za opću, abdominalnu i neurohirurgiju

Opis poslova

-obavlja sve poslove sestrinske njege  na  odsjeku  na koji je raspoređena,

-asistira  kod pregleda pacijenata,

-prikuplja materijal potreban za sve pretrage i analize,

-rukuje aparatima ,

-provodi potrebnu terapiju,

-vrši upis bolesnika i njihovu pripremu za pregled,

-radi samostalno i u timu za zdravstvenu njegu pacijenata,

-brine se o urednosti i čistoći bolesničkih soba  i radnog prostora ,

-obavlja  i druge medicinske i administrativne poslove u skladu sa pravilima struke  uz  primjenu etičkog kodeksa medicinskih sestara,

 

Uslovi :SSS medicinska škola općeg smjera, položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad  i poznavanje rada na računaru.

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

 

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.2.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za vaskularnu i torakalnu hirugiju

Opis poslova

-obavlja sve poslove sestrinske njege  na  odsjeku  na koji je raspoređena,

-asistira  kod pregleda pacijenata,

-prikuplja materijal potreban za sve pretrage i analize,

-rukuje aparatima ,

-provodi potrebnu terapiju,

-vrši upis bolesnika i njihovu pripremu za pregled,

-radi samostalno i u timu za zdravstvenu njegu pacijenata,

-brine se o urednosti i čistoći bolesničkih soba  i radnog prostora ,

-obavlja  i druge medicinske i administrativne poslove u skladu sa pravilima struke  uz  primjenu etičkog kodeksa medicinskih sestara,

 

Uslovi :SSS medicinska škola općeg smjera, položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad  i poznavanje rada na računaru.

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

 

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.3.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za infektologiju

Opis poslova

 -obavlja sve poslove sestrinske njege  na  odsjeku  na koji je raspoređena,

-asistira  kod pregleda pacijenata,

-prikuplja materijal potreban za sve pretrage i analize,

-rukuje aparatima na odjelu,

-provodi potrebnu terapiju,

-vrši upis bolesnika i njihovu pripremu za pregled,

-radi samostalno i u timu za zdravstvenu njegu pacijenata,

-brine se o urednosti i čistoći bolesničkih soba  i radnog prostora ,

-obavlja  i druge medicinske i administrativne poslove u skladu sa pravilima struke  uz  primjenu etičkog kodeksa medicinskih sestara,

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

Uslovi: SSS medicinska škola općeg smjera, položen stručni ispit,certifikat za samostalan rad, poznavanje rada na računaru.

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

 

 

 

 

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.4.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za psihijatriju

Opis poslova

-učestvuje u organizaciji i provođenju zdravstvene njege pacijenta,

-u stalnom je kontaktu sa duševnim bolesnikom,

-sprovodi proceduru  za premještaj pacijenta na drugi odjel,

-provodi ljekarske naloge (dijeli ordiniranu terapiju,uzima laboratorijske uzorke,provodi  dijagnostičke postupke),priprema pacijenta za pregled,

-po potrebi prati pacijenta u drugu zdravstvenu ustanovu,

-brine se o bezbjednosti pacijenata i posjetioca,

-provjerava zaključavanje svih vrata i prozor

-nadzire uzimanje hrane ,pomaže kod hranjenja pacijenata, brine se o higijenskom izgledu pacijenta

-asistira specijalisti kod pregleda i zahvata ma  pacijentu,

-rukuje aparatima na odjelu,

-poštuje kodeks medicinske etike i deontologije,

-vrši druge medicinske , administrativne i organizacijske poslove u skladu sa zanimanjem ,  radnim  mjestom  ,pravilima struke i važećim propisima, po nalogu specijaliste i glavne sestre odjela .

 

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

Uslovi:SSS medicinska škola općeg smjera , položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad ,1 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, dokaz o radnom iskustvu, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje /potvrdu ili drugu ispravu škole (ovjerena kopija svjedočanstva), kao i uvjerenje /potvrdu drugih institucija koje se bave obučavanjem rada na računaru.

 

Prijavljeni kandidati će se bodovati po slijedećim kriterijima:

 • radni staž na poslovima radnog mjesta koji se traži javnim oglasom,
 • uspjeh tokom školovanja,
 • provjera radnih i stručnih sposobnosti .

 

U vezi sa navedenim kandidati su pored dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova dužni dostaviti:

 • uvjerenje /potvrda o radnom stažu od poslodavca koji se odnosi na poslove radnog mjesta koji se traži javnim oglasom, sa tačnom naznakom poslova i radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža,
 • uvjerenje /potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja.

 

Kandidati će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršit će se provjera radnih i stručnih sposobnosti.

Prijem u radni odnos vrši se uz probni rad u trajanju od 30 dana.

 

 Ukoliko kandidat ne posjeduje licencu za samostalan rad, a u slučaju da nadležna komora nije formirana, licenca za samostalan rad će se dostaviti poslije osnivanja, odnosno  početka rada komore.

 

Napomena:Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1.Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica u HNK-a(“Službene novine HNK-a” broj 6/18, 4/21), Zakona o demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica (Službene novine FBiH broj 54/19), te su kandidati dužni dostaviti dokaz/potvrdu ili uvjerenje/ za navedeno ne starije od tri mjeseca  od objave oglasa.

 

 

Napomena: Izabrani kandidat je obavezan prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o svom zdravstvenom stanju i psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Kantonalne bolnice“Dr.Safet Mujić“ Mostar .

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji .

Neblagovremene i nepotpune prijave  neće biti uzete u razmatranje, iste će se odbaciti zaključkom i dostaviti kandidatima.

 

Obrazac za prijavu na javni oglas kandidati mogu preuzeti na web stranici poslodavca www.kbmostar.ba

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Ul. Maršala Tita br.294

88000 Mostar

sa naznakom PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta)

NE OTVARATI “

 

Datum objave 03.03.2023.godine

Trajanje oglasa: 15 dana