Kantonalna bolnica Mostar

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

  

Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i  5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj 84/19 od 26.12.2019.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1- 6024/19 od 27.12.2019.godine, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, te Odluke o potrebi prijema broj           01-1-645/23 od 22.03.2023.godine, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar raspisuje

 

 

 

                                                                       JAVNI OGLAS

                                                       za  popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

 

1.NEODREĐENO VRIJEME

1.1.Laboratorijski tehničar na Odjelu za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku..............(2 izvršioca)

1.2.Medicinska sestra/tehničar u JIM i poluintenzivne na Odjelu za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivnu medicinu....................................................................................................................................................(1 izvršilac)

 

2.ODREĐENO VRIJEME

2.1.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za pedijatriju-do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 12 mjeseci......................................................................................................................................................(1 izvršioc)

2.2.Medicinska sestra/tehničar u rađaoni(babica) na Odjelu za ginekologiju i akušerstvo-u trajanju od 12 mjeseci............................................................................................................................................................(1 izvršilac)

 

 

OPŠTI USLOVI

 

 • da je kandidat stariji od 18 godina
 • da je državljanin BiH

 

 

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova svi kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • obrazac prijave na javni oglas,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3  mjeseci od dana objave oglasa.

 

 

POSEBNI USLOVI

Za poziciju pod rednim brojem 1.1.Laboratorijski tehničar na Odjelu za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku

Opis poslova

-priprema prostor i pribor za rad,

-uvodi podatke o pacijentima u formulare nalaza ,

-prema nalogu specijaliste uzima krv iz prsta ili vene  od pacijenta u laboratoriju a po potrebi i na odjelu;

-uzima u rad biološki materijali radi analize niže i srednje složenosti,

-fiksiranje i odgovarajuće bojadisanje preparata,

-diferencijalna obrada preparata,

-brine o ispravnosti uputnica i formira nalaz,

-vodi evidenciju o izvršenim analizama unutar tima,

-radi na prijemu laboratorijskog materijala,

-centrifugira i separira biološki materijal,

-radi na izdavanju nalaza, vođenje i pisanje protokola,

-odgovara za povjerena materijalna sredstva kojima se služi u toku rada,

-obavlja i druge poslove svoje struke po nalogu šefa i voditelja odsjeka na kojem radi.

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

Uslovi : medicinska škola -laboratorijski smjer ,položen stručni ispit,certifikat za samostalan tad i  poznavanje rada na računaru.

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

 

 

Za poziciju pod rednim brojem 1.2.Medicinska sestra/tehničar u JIM i poluintenzivne na Odjelu za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Opis poslova

-osiguranje najkvalitetnije njege kroz pružanje intenzivnog liječenja, nadzora i njege pod nadzorom voditelja za njegu bolesnika,

-monitoring pacijenta 24 sata,

-reanimacija ,

-ordiniranje terapije po uputi specijaliste i stručnjaka za njegu bolesnika,

-njega pacijenta,

 -obavlja i druge poslove koji po prirodi spadaju u djelokrug rada po naredbi nadređenih.

 

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično.

Uslovi : SSS, medicinska  škola općeg  smjera, stručni ispit ,certifikat za samostalan rad , edukacija za rad na intenzivnoj njezi na  klinici ili bolnici i poznavanje rada na računaru.

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, certifikat o završenoj edukaciji (ukoliko je kandidat posjeduje),dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

 

 

Za poziciju pod rednim brojem 2.1.Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za pedijatriju

Opis poslova

 -obavlja sve poslove sestrinske njege  na  odsjeku  na koji je raspoređena,

-asistira  kod pregleda pacijenata,

-prikuplja materijal potreban za sve pretrage i analize,

-rukuje aparatima na odjelu,

-provodi potrebnu terapiju,

-vrši upis bolesnika i njihovu pripremu za pregled,

-radi samostalno i u timu za zdravstvenu njegu pacijenata,

-brine se o urednosti i čistoći bolesničkih soba  i radnog prostora ,

-obavlja  i druge medicinske i administrativne poslove u skladu sa pravilima struke  uz  primjenu etičkog kodeksa medicinskih sestara,

 

Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

Uslovi :medicinska škola pedijatrijskog ili općeg  smjera ,položen stručni ispit,certifikat za samostalan rad i poznavanje rada na računaru.

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

 

Za poziciju pod rednim brojem 2.2.Medicinska sestra/tehničar u rađaoni (babica) na Odjelu za ginekologiju i akušerstvo

Opis poslova

-priprema trudnicu  za porod i asistira ginekologu kod poroda ,

-provodi postupke predoperativne pripreme i poslijeoperativne njege kod operativnog  dovršavanja poroda, 

-prikuplja materijal potreban za sve pretrage i analize,

-rukuje aparatima  u rađaoni,priprema instrumente i materijal za pregled  trudnice ,te za porod,

-provodi potrebnu terapiju, i prati stanje trudnice i o tome obavještava ljekara,

-provodi pravila o sterilnosti i dezinfekciji prostora , instrumenata, opreme i materijala za porod,

-provodi načela etičkog kodeksa babica,

-primjenjuje  deklaracije o ljudskim pravima i pravima bolesnika,

-obavlja i druge medicinske  i administrativne poslove u skladu sa svojim radnim mjestom , strukom i važećim propisima.

 

 

      Radno vrijeme :37,5 sati sedmično

Uslovi :SSS,medicinska škola –akušerski smjer,položen stručni ispit, certifikat za samostalan rad,poznavanje rada na računaru.

potrebni dokumenti:diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan        rad, dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

 

Ukoliko među prijavljenim kandidatima za radno mjesto 1.2.nijedan kandidat ne posjeduje edukaciju iz oblasti intenzivne njege svi kandidati će se bodovati, a izabrani kandidat će se uputit na dodatnu edukaciju.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje /potvrdu ili drugu ispravu škole (ovjerena kopija svjedočanstva), kao i uvjerenje /potvrdu drugih institucija koje se bave obučavanjem rada na računaru.

 

Prijavljeni kandidati će se bodovati po slijedećim kriterijima:

 • radni staž na poslovima radnog mjesta koji se traži javnim oglasom,
 • uspjeh tokom školovanja,
 • provjera radnih i stručnih sposobnosti .

U vezi sa navedenim kandidati su pored dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova dužni dostaviti:

 • uvjerenje /potvrda o radnom stažu od poslodavca koji se odnosi na poslove radnog mjesta koji se traži javnim oglasom, sa tačnom naznakom poslova i radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža,
 • uvjerenje /potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja.

 

Kandidati će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršit će se provjera radnih i stručnih sposobnosti.

Prijem u radni odnos vrši se uz probni rad u trajanju od 30 dana.

 

 Ukoliko kandidat ne posjeduje licencu za samostalan rad, a u slučaju da nadležna komora nije formirana, licenca za samostalan rad će se dostaviti poslije osnivanja, odnosno  početka rada komore.

 

Napomena:Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1.Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica u HNK-a(“Službene novine HNK-a” broj 6/18, 4/21), Zakona o demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica (Službene novine FBiH broj 54/19), te su kandidati dužni dostaviti dokaz/potvrdu ili uvjerenje/ za navedeno ne starije od tri mjeseca  od objave oglasa.

 

Napomena: Izabrani kandidat je obavezan prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o svom zdravstvenom stanju i psihofizičkim sposobnostima za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Kantonalne bolnice“Dr.Safet Mujić“ Mostar .

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji .

Neblagovremene i nepotpune prijave  neće biti uzete u razmatranje, iste će se odbaciti zaključkom i dostaviti kandidatima.

 

Obrazac za prijavu na javni oglas kandidati mogu preuzeti na web stranici poslodavca www.kbmostar.ba

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Ul. Maršala Tita br.294

88000 Mostar

sa naznakom PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta)

NE OTVARATI “

                                                                                                                      

 

Datum objave: 24.03.2023.

Rok trajanja:15 dana