Kantonalna bolnica Mostar

Objave konkursa (70)

Javni poziv za dostavljanje ponude za Advokatske usluge

Dec 11
JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Maršala Tita br.294, 88000 Mostar, na osnovu Odluke broj: 01-1-5392/20, od 04.12.2020.godine i Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), objavljuje: JAVNI POZIV za dostavljanje…

Konkurs za dodjelu stipendija studentima medicinskog fakulteta sa područja HNK-a za akademsku 2020/2021 godinu

Nov 30
KB“Dr.Safet Mujić“Mostar, na osnovu člana 4.Pravilnika o dodjeli stipendija studentima medicinskog fakulteta i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija studentima medicinskog fakulteta br.99/20 od 26.10.2020 godine, raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija studentima medicinskog fakulteta sa područja HNK-a za akademsku 2020/2021 godinu I KB“Dr.Safet Mujić“Mostar dodjeljuje 2 stipendija…

Konkurs za specijalizaciju

Nov 19
Na osnovu čl.11.Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine,doktora stomatologije,magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije („Službene novine FBiH“ broj 62/15), plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Hercegovačko-Neretvanske Županije-Kantona za 2021.godinu (broj 02-33-5985/20 od 27.10.2020. godine), plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika HNK-a za 2020.godinu ( broj 02-33-5586/20 od…

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Okt 06
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Jun 08
Na osnovu člana 20a.stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18), člana 5.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a broj 4/19 i 5/19), člana 4.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu broj…